KRÖNIKA: ”Advokatsamfundet daltar med gangsteradvokaterna”

Publicerad: 2021-01-28
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/advokatsamfundet-maste-vara-tuffare-mot/

KRÖNIKA – av Dana Pourkomeylian, biträdande jurist på Vernia advokatbyrå, ledarskribent samt ambassadör för organisationen GAPF – glöm aldrig Pela och Fadime.

Under de senaste åren har flera fall där advokater brutit mot häktningsrestriktioner till förmån för sina klienter uppmärksammats i media. I många av fallen har advokaterna i fråga anmälts av åklagarmyndigheten, och tonen mellan åklagare och advokater har till följd av detta hårdnat mellan lägren. Åklagaren som å sin sida menar att advokater som försöker – och lyckas med att – kringgå lagstadgade restriktioner försvårar och i vissa fall helt underminerar utredningen, och advokaten som menar att åtgärden i fråga varit för att tillgodose klientens behov och inte inneburit att utredningen undergrävs.

Advokatsamfundet har en unik position i samhället, då det i lag getts privilegiet att granska sin egen verksamhet och förordna påföljder mot den som bryter mot god advokatsed eller lagen i övrigt. Då en av samfundets hårdast hållna principer är den om jävsöverträdelser kan upplägget ses som något egendomligt i milda ordalag och hycklande i hårda. Ändock är det såväl den lagstiftande makten som Advokatsamfundets uppfattning att systemet är det bästa för att säkerställa att rätten till ett fullgott försvar efterlevs och erbjuds den enskilde. Det centrala för denna uppfattning är då givetvis att systemet upprätthåller sin legitimitet genom att ge kännbara påföljder till den mindre skara advokater som genom sina handlingar bryter mot rådande regelverk.

En central del av samhällsdebatten har under denna mandatperiod kretsat kring den organiserade brottsligheten och hur den ska stävjas. Och med goda skäl. Alltför många liv har krävts, däribland från medborgare som befunnit sig vid fel plats vid fel tillfälle. Det är av allas intresse, inkluderat advokater, att dessa brott blir tillfredsställt utredda. Om inte annat står det i samfundets etiska regler att en advokat inte får medverka till lagöverträdelser. Att en advokat själv då tar till åtgärder som innebär just en reell lagöverträdelse måste då ses som särskilt allvarligt av samfundet, inte bara för att saken innebär skada för rättssamhället och dess kedja – men för advokatsamfundet och advokatyrket.

När Advokatsamfundet inte utesluter medlemmar som uppenbarligen förmedlat information till häktade klienter med restriktioner, smugglar in brev till häktade utan att de först går via åklagare, läcker ut hemlig information och kontaktar vittnen för att skapa alibin skapas en fri marknad för dessa advokater att – utan kännbara konsekvenser – erbjuda brottsåtalade klienter ”privilegier” som inte finns i resterande advokatkårs verktygslåda. Det skapar en otillbörlig konkurrens mellan advokater, en misstro från det allmänna mot samfundet i allmänhet och advokatyrket i synnerhet. Det blir ett indirekt straff för den stora skaran advokater som sköter sin verksamhet ytterst föredömligt.

Då samfundet lagt nästan 100 år på att tvätta bort bilden av ”skurkadvokaten” ter det sig näst intill självskadande att denna lilla skara som bevisligen bryter mot rättskedjans uppsatta regelverk tillåts att vara kvar. Också är det blint inför det faktum att Advokatsamfundets privilegium att själva granska sin egen verksamhet inte är självklar, och kan tas bort om lagstiftaren – den allmänna opinionen – inte anser att samfundet är kapabelt att fullgöra sin självrannsakande uppgift eller på ett förtjänstfullt sätt kan motivera sina bedömningar. Inte minst skillnaden i sina bedömningar, där att skriva testamenten där man själv berörs, ha orimligt långa dröjsmål med att inkomma med yttrande eller fakturera företag istället för enskild givit varning med straffavgift om 15 000 – 30 000 kronor, medans advokater som äventyrar rättskedjan i grova brottmål med risk för rättsskipningen och samfundets legitimitet givits mellan 10 0000 – 50 000 kronor.

Advokatsamfundet behöver ta ett hårdare grepp om de få advokater som missbrukar titeln, inte bara för rättssamhällets skull, men för samfundets egen och för alla yrkesverksamma advokater som sköter sitt ämbete. Milda konsekvenser för de som inte sköter sig innebär hårda konsekvenser för de som gör det. Detta måste advokatsamfundets disciplinnämnd inse.

%d bloggare gillar detta: