HITTAT PÅ NÄTET: Islamistisk kampanj mot Sverige på flera fronter

Den islamistiska kampanjen mot Sverige pågår på flera fronter. Det skriver terrorforskaren Magnus Ranstorp på Twitter med anledning av en debattartikel signerad Faraj Semmo, verksam i Göteborgs moské.

I artikeln framställs en rad krav på socialtjänsten, lika dem som framförs av det islamistiska partiet Nyans. Dessutom förekommer flera faktafel.

HITTAT PÅ NÄTET: Islamistisk kampanj mot Sverige på flera fronter

Tillsätt en oberoende utredning som granskar socialtjänsten

Vi ser allvarligt på desinformationskampanjen mot socialtjänsten och vi tror att den fått fotfäste för att det råder brist på information om och förståelse för socialtjänstens arbete och om omhändertaganden enligt LVU, vilket har lett till att familjer känner sig otrygga och orättvist behandlade. Det finns saker som behöver göras för att stoppa den här utvecklingen, skriver Faraj Semmo, Göteborgs moské.

Desinformationskampanjen mot socialtjänsten är omfattande i sociala medier. Det påstås att muslimska barn kidnappas. Tonen är bitvis hård. Vissa tyckare tycker att omhändertagandena borde vara fler. Toppolitiker kallar familjerna för kriminella, vilket ökar polariseringen.

Göteborgs moské gick tydligt ut med att man ser allvarligt på det som sprids om Sverige. Vi berättade också att vi har öppnat upp för stödsamtal där familjer berättar om sina upplevelser. Många berättelser får oss att höja på ögonbrynen, vissa är sorgliga och ger en känsla av hopplöshet. Enskilda ärenden ger ingen rättvis bild av systemet. Utredningarna är sekretessbelagda och vi som moské har ingen som helst möjlighet att undersöka fallen.

Uttrycker oro

Det är dock svårt att bortse från att det förefaller finnas en brist på kommunikation och information. Vår upplevelse är att flertalet familjerna är nyanlända men några har bott länge i Sverige. Även familjer som ”fortfarande har” sina barn uttrycker oro för omhändertagande. Med korrekt information borde dessa familjer känna sig trygga att söka stöd och råd från det allmänna, i stället för att gå runt med en oro att barnen godtyckligt ska tas ifrån dem. Här tydliggörs hur sådana desinformationskampanjer utgör ett hot mot samhället. Men det visar samtidigt på en brist på information om socialtjänstens uppdrag och vad LVU-lagen innebär.

Det råder ingen tvekan om att socialtjänstens uppdrag är barnens bästa utifrån barnkonventionen som är fastställd i svensk lag. Inte heller är religion ett skäl att barnen ska omhändertas. Varje ärende prövas också av domstol.

Lågt förtroende

Däremot måste vi konstatera att socialtjänstens förtroende är oerhört lågt just nu hos många familjer. Därför lämnar vi några förslag på hur detta kan förändras och hur vi kan stoppa hatkampanjen.

Familjer upplever sig orättvist behandlade. Förutom bristen på förståelse för socialtjänstens arbete, samt lagar och regler så beror missnöjet också på bristfälligt integrationsarbete och tjänstemän som gör felaktiga bedömningar. För att motverka detta behövs det enhetliga riktlinjer och bedömningsunderlag i syfte att minska risken för godtyckliga bedömningar hos enskilda handläggare. Vi behöver också vara uppmärksamma på när brister i kommunikationen mellan socialtjänsten och familjerna kan bero på kulturkrockar och språkförbistring.

Vi föreslår att Socialstyrelsen startar en oberoende extern utredning som sakligt utreder socialtjänsten och nämndernas arbete baserat på fakta och gällande lagstiftning, samt hur LVU tillämpats. Vad behöver man förtydliga eller förändra för att ta itu med de konflikter som uppstår?

Bristande föräldraförmåga och barnets bästa är inte juridik utan expertbedömningar där socialsekreterarnas ord står oemotsagda

Socialtjänsten utreder och skriver förslag till beslut. Tvångsvård enligt LVU är en sista utväg som bara ska användas när frivilliga alternativ är uttömda. Både kommunernas socialnämnder och förvaltningsdomstolarna är låsta till de underlag och bedömningar socialtjänsten skrivit. Bristande föräldraförmåga och barnets bästa är inte juridik utan expertbedömningar där socialsekreterarnas ord står oemotsagda. Åtminstone domstolarna borde anlita en oberoende sakkunnig expert som kan hjälpa genom att självständigt granska de bedömningar och vårdplaner socialtjänsten gjort, vilket skulle ge ett mer rättssäkert underlag.

Ringa in brister

Utredningen bör också kartlägga familjernas berättelser. Till exempel: hur upplevdes utredningen? Förstod man varför barnen omhändertogs? Fick man stöd? Vilka insatser har gjorts för att utbilda föräldrarna och förbereda att barn kan återvända till sina familjer. Utredningen bör analysera informationen och ringa in brister som upplevs för att konkretisera problematiken som framkommer i föräldrarnas berättelser. Den bör mynna ut i konkreta förslag om vilka förändringar som behövs eller förtydligas. Lyckas man åstadkomma förslag som förbättrar socialtjänstens rutiner och därtill reparerar förtroendet vore det en positiv utveckling.

Vi föreslår även att man öppnar en stödlinje där familjer får ringa in och berätta om sina upplevelser, rädslor och ställa frågor om barnuppfostran och föräldraskap i Sverige helt utan att ”dumma” frågor riskerar att vändas emot dem.

Förbättrad information och integration är i sig välbehövligt och samtidigt en kraftfull åtgärd för att undanröja hatkampanjen.

Faraj Semmo, ordförande Göteborgs moské

Larmet: Elbristen kan stoppa jättesatsningar i Göteborg

Gabriel Cardona Cervantes

14 feb 2022, 14:29
https://www.tn.se/hallbarhet/goteborg-energi-elbrist-kan-stoppa-jattesatsningar/

Northvolts och Volvos etablering i Göteborg är bara början. En industrirenässans är på gång i staden. Men nu larmar Göteborg Energi för att elfrågan inte är löst. ”Det är extremt bråttom”, säger Lars Edström på Göteborg Energi.

Göteborg växer så det knakar. Nyligen stod det klart att staden ska husera Northvolts och Volvos gemensamma batterifabrik. Vidare har lastbilskoncernen AB Volvo aviserat att man ska ställa om till elektrifierade fordon medan Stena Line krattar i manegen för att om några år lansera sin eldrivna färja Stena Elektra. Därtill vill drivmedelsbolagen Preem och St1 investera i en övergång till förnybara drivmedel.

Elbrist hotar projekten

Men för att alla investeringar ska bära frukt behövs en kraftig utbyggnad av elnätet i staden, förklarar Lars Edström, vd på Göteborg Energi Elnät AB.

– De närmaste 15 åren behöver Göteborg stärka elnätskapaciteten med lika mycket som behövdes de 100 senaste åren dessförinnan. Med satsningarna på Northvolt, Volvo Cars, AB Volvo och Stena Line kommer hälften av kapaciteten att behövas i närtid. Det är bråttom, säger han.

”Om Stena Line ska lansera Stena Elektra måste de ha garantier nu”

Liknande tongångar kommer från Göteborgs Hamn som är en viktig knutpunkt för stadens industri- och transportsektor, men även för hela landet.

– Det är verkligen bråttom. Vi som är verksamma inom infrastruktur är vana vid långa projekt med långa ledtider. Därför är det oerhört viktigt att vi redan idag vet hur elförsörjningen kommer att se ut framöver. Om Stena Line ska lansera Stena Elektra måste de ha garantier nu, säger Viktor Allgurén, innovations- och elektrifieringsansvarig på hamnen.

Nicklas Mårtensson, vd för Stena Line, har också varit ute i debatten. ”Utan tillräckligt med el så kommer varken vi i näringslivet eller samhället i övrigt att klara klimatomställningen”, sa han nyligen till DI. Även i TN har företaget lyft farhågorna om att investera i elektriska fartyg som sedan inte kan laddas på grund av bristande nätkapacitet och infrastruktur.

”Om Göteborg inte kommer upp i tillräcklig nätkapacitet kommer investeringarna att förläggas i andra städer”

Göteborg, med sin långa historia som fordonsstad, har helt rätt förutsättningar för att gå mot en industrirenässans i elektrifieringen, anser Lars Edström på Göteborg Energi. Det går också helt i linje med Göteborgs Stads ambitioner om att bli en av 100 klimatneutrala och smarta städer i Europa. Det är chans som han inte vill se gå förlorad.

– Industrin kommer alltid att investera för framtiden och satsningar i elektrifieringen har redan påbörjats. Men om Göteborg inte kommer upp i tillräcklig nätkapacitet kommer investeringarna att förläggas i andra städer, säger Lars Edström.

Riskerar att tappa konkurrenskraft

Han får medhåll från Viktor AllgurénGöteborgs Hamn.

– Vi befinner oss i ett läge där både industrin och transportsektorn går mot en utfasning av fossila bränslen och en ökad elektrifiering. För att hantera övergången kommer vi att behöva mångdubbla effektbehovet de kommande 10–15 åren. Om vi inte gör det riskerar vi att halka efter i teknikutvecklingen och tappa konkurrenskraft, säger han.

Göteborg Energi vill inte bara larma om riskerna utan också ta fram ett konkret förslag på hur man får bukt med problemet.

– Vi har kontaktat Svenska Kraftnät och räknat ut ett sätt som kräver relativt lite både i tid och pengar och som kan dubbla elnätskapaciteten. Det är att bygga en cirka 1,6 mil lång 400 kilovolts-stamnätsledning mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen som uppskattas till tre miljarder kronor, säger Lars Edström.

”Det är extremt bråttom”

Förfrågan har skickats till Svenska Kraftnät, och framöver väntas man kunna upprätta en dialog med myndigheten för att komma till en lösning. Det är positivt att det går framåt. Men det går inte att vänta allt för länge, menar Lars Edström. Framför allt inte med dagens tillståndsprocesser.

– Det är extremt bråttom. Vi kan inte säga till industrin att investera utan att samtidigt garantera att det finns tillräckligt med nätkapacitet. Det är oerhört viktigt för Göteborg men även Sverige, säger han.