Vem skjuter vem?

Damberg i SVT Agenda: Så ska skjutningarna stoppas | SvD

Till Mikael Damberg och Morgan Johansson

TV-apparaten hann inte ens svalna efter att jag stängt den efter att ha tittat på  senaste Agenda som helt och hållet handlade om den  s k gängkriminaliteten då ytterligare två skjutningar skedde i Stockholm.

Man vet faktiskt inte om man skall skratta eller gråta efter att ha sett detta program. För det första så är det inte frågan om gängkriminalitet i första hand utan det är frågan om invandrarkriminalitet.

I studion satt det nästan bara invandrarkvinnor varav de flesta såg ut att komma från Somalia eller något annat land i norra Afrika.

Framme i talarstolen stod inrikesminister Mikael Damberg som fick höra från dessa kvinnor att dom var ledsna och att deras hjärtan blöder när dom som mammor får uppleva att deras ungdomar dör varje dag.

En kvinna sa till Damberg att ”vi vill jättegärna att du delar med oss idag och kunna göra någonting och vi vill bilda en föräldragrupp där du vara med”.

Nu svarade inte Damberg på om han ville vara med i denna föräldragruppen eller inte, men vad han skulle ha sagt till dom samlade mammorna var enligt min mening följande :

Men kära mammor, vilka är det som skjuter och mördar? Det är ju era ungdomar som i princip står för allt skjutande och mördande. Det är väl ni som har uppfostrat dom och som har allt ansvar för att era ungdomar  har blivit hänsynslösa mördare som inte ens drar sig för att skjuta barn och poliser. Är det inte så eller vems ansvar är det?

Ni har kommit till Sverige och ni påstår er ha flytt hit undan våld och förföljelse och så håller era ungdomar på med precis detta och förpestar bostadsområden så till den milda grad att boende där knappt vågar sig ut.

Hur har det kunnat bli så här? Tycker ni att det är på detta sätt man skall visa sin tacksamhet mot det folk och det land som har gett er en fristad med allt vad det innebär av bostad, ekonomiskt stöd, fri sjukvård, fri tandvård, skola och utbildning både till er och era barn, fri språkundervisning i det svenska språket mm.

Säkerligen har dom flesta av er som sitter i den här lokalen inte jobbat en enda dag utan gått hemma i åratal sedan ni kom hit och man tycker i varje fall att ni hade kunnat uppfostra era ungdomar till att bli normala medborgare i Sverige och inte kallblodiga mördare som ägnar sig åt allsköns grov kriminalitet. Vad har ni sysslat med under alla dom åren ni varit i landet? Vad är det som gör att det är just barn till ”flyktingar” komna från s k MENA-länder som nästan uteslutande håller på med detta skjutande och mördande?

Eftersom allting tyder på att detta kommer att pågå i fortsättningen och det bara eskalerar så måste vi nog ta till ganska drastiska metoder för att förhindra detta och dom metoderna kommer att bli följande, nämligen att vi kommer att sända tillbaka dom ungdomar som i fortsättningen håller på med dessa skjutningarna till dom länder därifrån dom en gång kom. Och det gäller inte bara ungdomarna utan samtliga familjemedlemmar också.

Vi och det svenska folket har fått nog och vi kommer inte att tolerera att vårt en gång så fridfulla land förvandlas till ett helvete där våld och konflikter förpestar tillvaron här. Är det förstått eller skall jag ta det en gång till?

Det ni nu skall göra är att informera era landsmän att det nu kommer att råda andra villkor för den som ägnar sig åt grov kriminalitet och skjutande.

Jo en sak till, ovanstående kommer att ske oavsett om man är svensk medborgare eller inte.

Ovanstående kommer naturligtvis inte att ske i Sverige och absolut inte så länge vi har mesar som Mikael Damberg och  Morgan Johansson som ministrar.

F ö så har nog Damberg redan gått med i den nybildade föräldragruppen i Järva som naturligtvis kommer att drivas med stöd av både kommunala och statliga bidrag. Ännu ett totalt onödig utgift som inte kommer att leda till någonting av värde.

Och kanske redan i kväll får vi i TV ta del av ännu några skjutningar.

Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten

Förslaget: Privatpersoner ska tvingas lagra uppgifter åt Polisen

Publicerad: 2021-03-03
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forslaget-privatpersoner-ska-tvingas-lagra-uppgifter-at-polisen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210306

Regeringen vill att polis och åklagare ska kunna förelägga enskilda personer att lagra elektroniska uppgifter som behövs i en brottsutredning – i upp till 180 dagar om särskilda skäl föreligger.
Förslaget var ute på remiss redan 2013, och fick i vissa delar skarp kritik, men det var först före jul som regeringen beslutade om en proposition.
Nu ska förslaget beredas i justitieutskottet och lagen föreslås träda i kraft redan i slutet av maj.

Regeringen lade strax före jul fram ett förslag om att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet – och dess tilläggsprotokoll. I den proposition som lades fram föreslogs även ett antal förslag på lagändringar som enligt regeringen behövs för ett tillträde till konventionen.

Av propositionen framgår att förslagen bland annat innebär att ”den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning ska kunna föreläggas att bevara uppgiften”.

Kan tvingas att bevara elektroniska uppgifter

Enligt propositionen kan privatpersoner tvingas att bevara uppgiften i upp till 90 dagar, med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Ett sådant föreläggande ska dock inte få riktas mot den som kan misstänkas för brottet eller mot någon närstående. Beslutet om föreläggande ska enligt propositionen få fattas av undersökningsledare eller åklagare och dessa kan belägga personen i fråga med tystnadsplikt om att åtgärden har vidtagits.

Om någon aktivt skulle radera en uppgift i strid med ett förläggande som riktats mot denna anser regeringen att den bestämmelse i brottsbalken som reglerar ”överträdelse av myndigheters bud” är tillämplig. Det kan då handla om böter alternativt fängelse i upp till ett år.

Fick skarp kritik från flera tunga remissinstanser

Redan 2011 gav regeringen en utredare i uppdrag att lämna förslag på de lagändringar som skulle krävas för att Sverige skulle kunna tillträda konventionen och tilläggsprotokollet. När förslagen som lämnades av utredaren gick ut på remiss möttes de av skarp kritik från vissa håll.

Bahnhof, Post- och telestyrelsen, Internetstiftelsen och Advokatsamfundet avstyrkte exempelvis förslaget helt eller delvis.
Advokatsamfundet var skarpt kritiskt till förslaget, men även Datainspektionen (IMY), Justitiekanslern, Post- och telestyrelsen, JO och Internetstiftelsen hade synpunkter avseende ”balansen mellan en effektiv brottsbekämpning och skyddet av enskildas integritet”. Vissa remissinstanser invände också mot att förslaget riskerar att åsidosätta principen om förbud mot självinkriminering.

De brottsbekämpande myndigheterna var dock positivt inställda till förslaget och i regeringens proposition går att läsa att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i sina remissvar ”understryker att möjligheten till föreläggande om bevarande är ett efterlängtat verktyg som länge efterfrågats inom brottsbekämpningen”.

Lagrådet lämnade också förslaget utan anmärkning.

Regeringen av annan åsikt – lagen ska införas i maj

Regeringen anser, till skillnad från vissa remissinstanser, att utredningens förslag om föreläggande om bevarande är ”välmotiverat ” och ”väl avvägt med hänsyn till behovet av åtgärden, åtgärdens effektivitet och de integritetsaspekter som gör sig gällande”.

Därför har man nu alltså gått fram med propositionen, som nu är under beredning i justitieutskottet och föreslås träda i kraft den 1 maj i år.