Utvalda

Kränkta ”feministiska” vänstermän gråter och bölar om hur jävligt livet

Kan vara en bild av 4 personer, skägg och personer som sitter

https://www.svt.se/kultur/kritik-mot-svt-s-dokumentar-om-soran-ismail?fbclid=IwAR2tyOrTpwrwZwGD5LpLtOirPvW9U5lztinXeDXBgqVpxkR1Uag9C0-OboA

Uppdaterad 7 april 2021
Publicerad 6 april 2021

Dokumentären Persona non grata handlar om komikern Soran Ismails liv efter att han anklagades för sexuella övergrepp – nu får dokumentären kritik för att vara en metoo-backlash.

SVT:s dokumentär Persona non grata – Soran Ismail får kritik från flera håll, bland annat på kultursidorna.

På Expressens kultursida skriver Gunilla Brodrej:

”Under rubriken ‘Persona non grata’ bjuder SVT tittarna på den våldtäktsanklagades perspektiv i en två delar lång dokumentär i dyster nordic noir-stil. Det ligger i tiden – backlashen efter metoo är som en ständigt påslagen fläkt.”

Tone Schunnesson skriver på Aftonbladet kultur:

”Filmens försök att göra skillnad på var Ismail befinner sig och hur han hamnade där blir inte en ärlig skildring av någon som försöker gå vidare efter en offentlig och förkrossande skam. I stället blir filmen ett PR-mässigt haveri.”

Elsa Kugelberg på Dagens Nyheter skriver:

”Dokumentären framstår, om än oavsiktligt, som ett försök att aktivera den impuls att känna en överdriven och moraliskt opassande empati för uppburna och sexbrottsanklagade män”.

”Ingen granskning”

Jorun Collin, redaktör och projektledare för dokumentären, säger att den svåraste aspekten har varit att inte gå in i skuldfrågan och att fokus har legat på att skildra det limbo som uppstår när man inte är juridiskt dömd, men dömd i samhällets ögon.

– Det är inte en granskning där vi ska gå till botten med vad som hände. Men vi människor är funtade så, vi vill veta vad som hände. Så det har varit jättesvårt.

Det är flera som kopplar ihop dokumentären med att Göran Lambertz presskonferens direktsändes, att det är en metoo-backlash.

– Det är klart att det här programmet hade väckt känslor även om den sänts för en dryg vecka sedan, men nu förstår jag att det ses i ljuset av direktsändningen av Lambertz presskonferens, säger hon och fortsätter:

– Enligt rättssystemet ska han betraktas som oskyldig, samtidigt som vi vet hur svårt det är att leda sådana här fall till åtal och fällande dom. Jag förstår att programmet väcker ilska och engagemang. Jag hoppas man kan se programmet och hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Kvinna dömd för förtal

Hösten 2017 rapporterade Dagens Nyheter att tre kvinnor polisanmält en känd komiker för trakasserier och övergrepp, bland annat våldtäkt.

Förundersökningen kring anmälningarna lades sedermera ner och Soran Ismail har nekat till anklagelserna.

I mars 2020 dömdes en kvinna för grovt förtal efter att ha skrivit i en sluten Facebookgrupp att Ismail utsatt henne för sexuella trakasserier.

Utvalda

Muminpark i Karlstad inte kommunal angelägenhet

Publicerad: 2021-04-12 
FREDRIKA LAGERYD
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/muminpark-i-karlstad-inte-kommunal-angelagenhet/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210412

Förvaltningsrätten stoppar anläggandet av en temapark då kommunens kostnader för att upplåta mark och vidta åtgärder inte står i rimlig proportion till den förväntade nyttan. Kostnaderna skulle nämligen betalas tillbaka genom en tomträttsavgäld som inte var fastställd.
Beslutet innebär även ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade att godkänna ett genomförandeavtal med ett bolag i form av ett markupplåtelse angående byggnation av en Mumintemapark. Enligt avtalet ska en större del av ett område i kommunen styckas av till två skilda fastigheter som ska upplåtas till kommunen genom tomträtt. Giltigheten av upplåtelseavtalet är att den aktuella detaljplanen vinner laga kraft.

”Inte kommunal angelägenhet”

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Karlstad av flera enskilda som bland annat gjorde gällande att beslutet inte rör en kommunal angelägenhet och att det har inneburit ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.

Rätten anger dock att temaparken är av allmänintresse för kommunmedlemmarna i enlighet med 2 kap. 1 § kommunallagen, KL, bland annat med hänvisning till att kommunerna har ett utrymme att vara aktiva på kultur och fritidsområdet och att det i plan- och bygglagstiftningen anses vara en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av kommunens mark. 

Däremot föreligger det inte någon rimlig proportion mellan de totala kostnaderna för parken och den förvärvade nyttan, på det sätt som behövs för att kravet på allmänintresse ska vara uppfyllt. I flera rättsfall på området har de förväntade kostnaderna och intäkterna av etableringen haft stor betydelse för bedömningen, liksom de turistekonomiska effekterna av den. 

73 miljoner

I det här fallet är drygt 73 miljoner kronor av kostnaderna för kommunens åtgärder kopplade till upplåtelseavtalet med bolaget. Av dem utgör runt 42 miljoner kronor kostnader för kompensatoriska åtgärder eller ersättningsinvesteringar i form av flytt och iordningställande av bland annat badplats och grillplatser för befintliga anläggningar i området, som inte längre kommer att kunna användas av allmänheten. 

Kommunen hade uppgett att de totala kostnaderna ska finansieras genom intäkter från bolaget, minst 57,7 miljoner kronor genom tomträttsavgäld och resterande belopp genom särskilda avtal. Tomträttsavgälden är dock inte fastställd, utan det ska ske först senare genom tomträttsavtal, och någon beroende markvärdering eller utredning om temaparkens bärighet har inte gjorts.

Klagandena hade anfört att tomträttsavgälden inte både kan utgöra en marknadsmässig markhyra och återbetalning av särskilt investerade medel. Om avgälden ska täcka återbetalningen av kommunens investeringar innebär det dessutom att själva markupplåtelsen blir vederlagsfri och att nettobehållningen av markupplåtelsen blir väsentligt lägre än själva marknadsvärdet.

Inte bemött argumenten

Rätten håller med om detta och betonar att kommunen inte bemött argumenten med någon aktiv motbevisning och inte heller klargjort för hur tomträttsavgälden kan komma att täcka både hyran för marken och avbetalning på kostnaderna för åtgärderna. 

Den enda möjligheten som domstolen ser för kommunen att, åtminstone delvis kunna få tillbaka sina investerade medel, är att markpriset för upplåtelseområdet avsevärt övervärderas. Detta är dock inte möjligt eftersom avgälden ska vara marknadsmässig.

Inte heller de turistekonomiska effekterna gör att etableringen är proportionerlig och till ekonomisk nytta för kommunen. Det saknas som nämnt en utredning om temaparkens bärighet och de effekter som en etablering kan innebära för kommunen, och det har inte heller gjorts någon närmare analys av hur många som skulle kunna tänkas besöka parken.

Upphäver beslutet

Domstolen väljer därför att upphäva nämndens beslut och konstaterar avslutningsvis att belsutet dessutom innebär ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Detta då de av kommunen finansierade åtgärderna utgör en ekonomisk fördel för bolaget som det inte skulle ha fått under normala marknadsmässiga förhållanden. 

En särskild ledamot i rätten är dock skiljaktig, och anser att det är för tidigt att fastställa om markupplåtelseavtalet strider mot 2 kap. 1 eller 8 §§ KL. Han hänvisar till att tomträttsavgälden ännu inte är bestämd och att det innan detaljplanen har vunnit laga kraft inte är möjligt att fastställa avgälden eller bedöma om den framtida tomträttsavgälden är marknadsmässig. Enligt honom borde överklagandena därför ha avslagits. (Blendow Lexnova)

Utvalda

Namninsamlingen för en folkomröstning om EU medlemskapet 

Unknown

8 april 2021

Hej,
Skickar dig det här informationsbrevet för att du stöttat namninsamlingen för en folkomröstning om EU medlemskapet eller visat intresse för en sådan omröstning eller intresse för Swexitpartiet.
Om du inte önskar detta nyhetsbrev framöver är det bara att klicka på ”unsubcribe” längst ner i det här meddelandet eller skicka ett separat meddelande till info@swexitpartiet.se.

DEMONSTRATIONEN UTANFÖR RIKSDAGSHUSET DEN 24 MARS

Den 24 mars arrangerade vi en demonstration utanför Riksdagshuset samtidigt som EU’s framtida budget och återhämtningsfond debatterades. Här ett videoklipp liksom ett reportage i Epoch Times från demonstrationen:

Videoklipp
Reportage(vrid moturs i artikelns övre menyrad)

HUR GÅR VI VIDARE?
Riksdagens påföljande beslut var inte oväntat. Trots att en majoritet i Riksdagen var emot, röstades det likväl igenom. Ett svek mot de svenska väljarna och den svenska folkviljan av gigantiska proportioner. Något som nu öppnar upp för en federal EU-skatt (på toppen av vår kommunal-, landstings och statsskatt) liksom en ytterligare svensk skuld på i runda slängar 150 miljarder kronor som till stora delar ska delas ut till företagare och projekt i framför allt Syd- och Östeuropa. Något som nu våra barn och barnbarn kommer vara tvungna att betala av och reda upp i fram till år 2058 (!).

Detta för att rädda deras sedan årtionden krisande och misskötta ekonomier liksom EURO’n. En valuta som vi valt att stå utanför.

Och det här är förmodligen bara början. Det här paketet löser inte systemfelen inom EU i allmänhet och inte heller de här ländernas misskötta ekonomier i synnerhet. Således är risken stor att det här gigantiska ”stödpaketet” snart kommer att följas av fler.

Den journalistiska granskningen liksom Public Service’ täckning har varit obefintligt, både före och efter det här Riksdagsbeslutet. Vi kommer därför göra allt som står i vår makt för att det här inte ska falla i glömska.

Som ett nästa steg kommer vi nu ta kontakt med ett antal partier som idag står utanför Riksdagen, för att se hur vi gemensamt kan samarbeta kring att skapa kraft i opinionen för en folkomröstning.

BIDRAGSREDOVISNING
Stort tack till er som skickat bidrag till Swexitpartiet, som är en förutsättning för att vi skall kunna driva verksamheten framåt. Vi har hittills mottagit 32 bidrag på totalt 6 657 kr, vilket gjorde att vi kunde genomföra demonstrationen den 24 mars liksom trycka upp de flygblad som delades ut:
Bidragsredovisning
Flygblad
Vi har valt att inte ta ut någon medlemsavgift för att alla ska kunna vara med, oavsett ekonomiska resurser. Därför är vi beroende av frivilliga insatser. För stunden har vi ett underskott på 3 825 kr i kassan (se bidragsredovisningen) och kommer få problem med att driva det här vidare om vi inte får något ytterligare ekonomiskt stöd framöver. Således, om du känner för att bidra till vår opinionsbildning för en folkomröstning, så har vi Swish-nummer:
123 673 3448

För den som inte har Swish, finns också möjlighet att överföre bidrag till:
BG 5631-8413

Vi kommer framöver att regelbundet redovisa inkomna bidrag liksom till vad som bidragen använts till på vår websajt ( www.swexitpartiet.se). Varje bidragsgivare kommer att anges med sina initialer intill inskickat belopp om inte ordet ”Anonym” angetts i meddelandefältet på inbetalningen. Detta av två skäl. Dels för att respektive givare skall kunna känna trygghet i att pengarna kommit fram och används som de ska, men också för att vara helt transparanta inför den granskning som vi vet att vi kommer att ställas inför.

MEDLEMSKAP
Om du är intresserad att följa Swexitpartiet, går det bra att anmäla sig som medlem här:
Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och är helt oberoende av om du är medlem i något annat parti.

Swexitpartiet är ett ”enfrågeparti” som driver som sin huvudfråga att Sverige får till en folkomröstning om EU-medlemskapet. I andra politiska frågor stöds samtliga övriga riksdagspartier. Genom att rösta på Swexitpartiet stödjer väljaren således två partier med en valsedel – Swexitpartiet i EU-frågan och det parti som väljaren normalt röstar på i alla andra frågor. Partiet som man normalt sett röstar på markeras med ett kryss på valsedeln. En helt ny och världsunik modell för parlamentarisk samverkan.

WWW.SAMVERKAN.EU
För att försöka spegla hur EU-motståndet i Sverige utvecklar sig, har vi lagt upp den organisations-neutrala web-sidan www.samverkan.eu där vi har listat 20-talet åsiktsgrupper och organisationer (dock ej politiska partier) som i skrivande stund har 63 134 anhängare, en ökning med 1062 sedan i mars.

WEB- OCH FACEBOOKSIDA
Gå gärna in på vår web- och Facebooksida för mer information:
▪ Web: www.swexitpartiet.se

▪ Facebook: www.swexitpartiet.se
Länka gärna!

NAMNINSAMLINGEN
Namninsamlingen för en folkomröstning om EU-medlemskapet är helt separat från Swexitpartiet. Icke desto mindre är den här namninsamlingen ett kritiskt verktyg för att kvantifiera det nuvarande EU-motståndet i Sverige:
namninsamlingen för en folkomröstning om EU medlemskapet

Således – om du inte redan gjort det – fyll i den! Be gärna din familj och dina vänner att skriva på den! Sprid länken när helst du kan!

Vi hörs!
Vänliga hälsningar,
Ulf Ström
PS: Om någon undrar vem jag är, så finns mer information på www.ulfstrom.se

Utvalda

Kvinna spred sanna anklagelser om barnporr – döms för grovt förtal

2021-04-08
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kvinna-spred-sanna-anklagelser-om-barnporr-doms-for-grovt-fortal/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210408

En kvinna döms för grovt förtal för att ha utpekat sin exmake som pedofil genom att länka en artikel på en Facebook-sida och namngett honom under denna samt för att ha lagt kopior av artikeln i grannars brevlådor.
Även om mannen senare dömdes för barnpornografibrott har uppgiften varit ägnad att medföra allvarlig skada på ett oförsvarligt sätt.

Enligt åklagaren hade den 31-åriga kvinnan i oktober 2017 lagt upp en länk på en Facebook-sida till en artikel om att en person var misstänkt för barnporrbrott.

31-åringen skrev även ut den anställdes namn – som även var hennes exman som hon har ett barn tillsammans med – i texten under länken.

Dömd för barnporr

Mannen dömdes för barnpornografibrott i november 2017, vilket senare fastställdes av hovrätten och vann laga kraft. 

Det aktuella inlägget hade publicerats den 3 oktober 2017 klockan 22:06 och tagits bort dagen därpå senast klockan 13:46. Inlägget publicerades från ett Facebook-konto som tillhörde kvinnans pojkvän som hon också sedan tidigare hade barn tillsammans med.

Enligt tingsrätten fanns en rad omständigheter som talade mot att det var pojkvännen som publicerat inlägget om mannen. Enligt vittnesmål behärskar pojkvännen inte svenska och kan därför inte ensam ha utformat texten i inlägget. Utredningen gav heller inget stöd för att pojkvännen kände till att mannen var misstänkt för barnpornografibrott.

Vårdnadstvist

Därtill ansåg tingsrätten att ingen av de personer som kände till Facebook-kontot kunde sägas ha något intresse av att utpeka mannen som brottslig – förutom 31-åringen. Parterna befann sig nämligen, vid tiden för publiceringen, i en vårdnadstvist om det gemensamma barnet.

Sammantaget fann tingsrätten det styrkt att 31-åringen uppsåtligen utpekat mannen som pedofil vilket var en uppgift som kunde förväntas utsätta honom för andra missaktning. Kvinnan var inte skyldig att handla som hon gjorde och uppgifter var inte heller av allmänt intresse.

Grovt förtal

Med hänsyn till anklagelsens allvar samt då uppgiften spreds till mannens arbetsplats och i hans bostadsområde dömdes den 31-åriga kvinnan därför till grovt förtal villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor. Hon ålades även betala skadestånd med 10 000 kronor jämte ränta till mannen.

Hovrätten för Västra Sverige delar inledningsvis underinstansens bedömning att det i objektiv mening rör sig om förtal. Den 31-åriga kvinnan har gjort ett inlägg på Facebook-sidan samt lagt kopior av artikeln, med mannens namn, i mannens grannars brevlådor.

Vidare har det inte varit försvarligt av 31-åringen att lämna uppgifter på det sätt som skedde även om syftet varit att varna andra för mannen, anser hovrätten.

Hovrätten instämmer sammanfattningsvis med tingsrättens bedömning att uppgiften var ägnad att medföra allvarlig skada för mannen och att förtalsbrottet därför ska bedömas som ’grovt’.

Domen fastställs därmed i sin helhet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Läs domen här:

Utvalda

”Accelerationism” – snart anses all systemkritik som ett hot mot Sverige

Av 

Mikael Damberg, Säpo och Center mot våldsbejakande extremism inkluderar nu även SD och alternativa medier i det ”högerextrema terrorhotet”. All systemkritik har blivit ”högerextrem accelerationism”.

Nypublicerade rapporter från Säkerhetspolisen (Säpo)Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och artiklar från vänsterextrema Expo flyttar nu fram positionerna i repressionen mot regimkritiker. 

Genom en kombination av lögner och ett förvridet guilt by association-resonemang påstår man att gränserna mellan våldsbejakande högerextremism och icke-våldsbejakande högerextremism suddas ut allt mer, något som sägs leda till att både säkerhetshoten och risken för terrorattacker mot Sverige har ökat.

Genom att själva sudda ut denna gräns anser sig nu dessa samhällsviktiga institutioner kunna inbegripa samtliga systemkritiska alternativmedier ”på högerkanten” och Sverigedemokraterna (SD) i den våldsbejakande högerextrema miljön.

Detta är en definitionsglidning som ligger väl i tiden – samtidigt som regeringen förbereder lagförslag om förbud mot samröre med rasistiska och terrorklassade organisationer. Svenska Dagbladet (SvD) skriver i en ledare:

Att det finns en öppen dörr mellan så kallade alternativmedier på nätet och högerextrema rörelser är välkänt … framväxten av internets högerradikala medier är nära sammanflätad med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. Alternativmedierna släpper fram konspirationsteorier, ogenerad rasism och ryska påverkansagenter.

Som ett bevis för att SD har suddat ut gränsen mot de ”rasistiska” alternativmedierna anges en Tweet av Jimmie Åkesson i december 2020:

I en debattartikel i Aftonbladet idag skriver inrikesminister Mikael Damberg (S) att händelserna vid Kapitoleum i Washington i januari och terrordåd utförda av ensamagerande gärningsmän runtom i världen måste inkluderas i det svenska högerextrema hotet:

Bakom stormningarna av Kapitolium låg bland annat den så kallade Q-anon-rörelsen, grundad i en konspirationsteori som kopplats ihop med såväl antisemitism som annan rasism. Rörelsen bildades och fick kraft genom onlineplattformar med användare från hela världen, såväl från Ryssland och USA som från Sverige. Här kan de oemotsagt bekräfta varandras världsbild och förutom att sprida hot och hat finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism.

Det går inte att se på rörelserna globalt utan att också granska vad som sker på hemmaplan. Samtidigt som en högerextrem miljö funnits i Sverige under en lång tid, menar Säkerhetspolisen att antalet sympatisörer strax utanför den våldsbejakande högerextrema miljön verkar öka.

Det sluttande planet är uppenbart: genom att människor delar världsbild på internetforum ”finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism”; säkerhetshotet mot Sverige ökar eftersom antalet sympatisörer ”utanför den våldsbejakande högerextrema miljön”  ökar.

Damberg och regeringen lanserar därmed narrativet att inte bara farliga alternativmedier utan även invandringskritiker, nationella opinionsbildare och andra bekymrade medborgare i sociala medier ska inkluderas i den högerextrema hotbilden.

Accelerationism
I en rapport med titeln Våldsbejakande högerextrem accelerationism publicerad i januari 2021 går även CVE på linjen att fältet för vilka som utgör ett hot mot rikets säkerhet måste vidgas. Man skriver bland annat:

Accelerationism kan beskrivas som en politisk strategi som bygger på grundtanken att samhällsutvecklingen följer ett ideologiskt förutbestämt schema mot undergång. På senare år har accelerationismen fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. På onlineplattformar sprids budskapet att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld.

Högerextrema accelerationister grundar ofta sin världsbild på rasistiska och antisemitiska konspirationsteorier. Ett särskilt populärt narrativ är att det pågår ett folkutbyte (”great replacement”) i väst. En hemlig global judisk elit tros försöka utrota den ”vita rasen” genom massinvandring och mångkultur.

Vad kan då CVE anföra för exempel som belägg för sina påståenden? Jo, återigen ensamagerande oorganiserade personer runtom i världen som utfört våldsdåd. Man påstår att ”svenskar tycks i betydande grad röra sig på onlineplattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas”. Är det ett hot mot Sverige? CVE svarar:

I Sverige har accelerationister uppmärksammats i samband med ett mordbrandsattentat mot en minkfarm i Sölvesborg hösten 2019.

Pandemin accelererar censuren
De slutsatser som regeringen, Säpo, NCT och CVE enhälligt drar av allt detta är att våld och terror från högerextrema inspireras av inlägg och artiklar från människor utanför den våldsbejakande miljön som uttrycker åsikter som är systemkritiska, och därför bör även dessa förhindras eller förbjudas. Mer censur och hårdare bevakning.

Den uppenbara slutsatsen för oss andra blir naturligtvis att det är är systemets panikslagna repression mot kritik som utgör den verkliga accelerationismen. Snart kanske det räcker med att ha surfat in på en sida med systemkritiskt innehåll för att bli registrerad som våldsbejakande högerextremist.

NCT skriver i sin rapport att ”den pågående pandemin och brister i säkerhetsarbetet bidrar till att förstärka sårbarheterna” och ”säkerhetshoten mot Sverige”. Det är snarare så att den pågående pandemin bidrar till att accelerera staternas kontroll över medborgarna och begränsningar av yttrandefriheten.

Utvalda

SVT anklagas för ”fake news” gällande Lena Hallengrens (S) förtroende

Statstelevisionen går ut stort med att ”Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin”. Det påstås att svenskarnas förtroende för socialministern ökat med hela 6 procentenheter sedan den senaste mätningen. Även Expressen hakar på och lyfter fram ”rusningen” i Hallengrens popularitet. Svenskarna som tillfrågats i undersökningen är dock, enligt Novus som utfört mätningen, totalt 1044 personer, varav endast 616 personer valt att svara.

Dessa 616 personer representerar alltså svenska folkets opinion enligt SVT. Av dem är det sedan bara 216 som uppger att de har förtroende för socialministern. 400 personer, eller cirka 64 procent, har istället uppgivit att de har lågt eller inget förtroende för Hallengren. Skillnaden från föregående mätning uppges vara en ökning på sex procentenheter.

I topp trots katastrofala siffror

SVT:s politiske kommentator Mats Knutson säger att Hallengren ”inte tidigare stuckit ut som en minister som väljarna haft ovanligt stort förtroende för”. Förtroendeökningen i Novus undersökning gör nu att hon ligger i den absoluta toppen. Hallengren är alltså bland de mest betrodda ministrarna trots att 64 procent i undersökningen uppger att de inte har förtroende för henne.

I sociala medier anklagas statstelevisionen för att syssla med propaganda och så kallad ”fake news”. Nedan följer ett axplock.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fortroendet-for-lena-hallengren-rusar-i-kolvattnet-av-pandemin?fbclid=IwAR1KGm0s6aut_wWuHBCqHLllgVk4BxF_luQ3uCDgksZImvybIfz_DewFQpY

“Svenskarnas förtroende för socialminister Lena Hallengren (S) fortsätter att öka kraftigt, enligt en färsk mätning från Novus. 

Förtroendet för Lena Hallengren fortsätter spikrakt uppåt – sedan september 2020 har hennes siffror ökat med 16 procentenheter, enligt Novus. Ökningen i den senaste mätningen, sedan den förra mätningen i januari, är 6 procentenheter”. 

https://samnytt.se/svt-anklagas-for-fake-news-gallande-lena-hallengrens-s-fortroende/

Statstelevisionen går ut stort med att ”Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin.

Det påstås att svenskarnas förtroende för socialministern ökat med hela 6 procentenheter sedan den senaste mätningen. Även Expressen hakar på och lyfter fram ”rusningen” i Hallengrens popularitet.

Svenskarna som tillfrågats i undersökningen är dock, enligt Novus som utfört mätningen, totalt 1044 personer, varav endast 616 personer valt att svara. Dessa 616 personer representerar alltså svenska folkets opinion enligt SVT. Av dem är det sedan bara 216 som uppger att de har förtroende för socialministern. 400 personer, eller cirka 64 procent, har istället uppgivit att de har lågt eller inget förtroende för Hallengren”.

……………..

 
Ännu ett exempel på SVT´s propaganda och försök till vilseförande av svenska folket.
 
Ingen ska inbilla oss att pratkvarnen Lena Hallengren är omtyckt och har vanliga svenskars förtroende..! Tvärtom är vår högsta önskan att hon tillsammans med övriga regeringen ska försvinna från medierna och parlamenten..!
 
//Kenneth Sandberg


Utvalda

Utredningen om vapenstölderna på Regeringskansliet nedlagd

Publicerad: 2021-03-29
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/utredningen-om-vapenstolderna-pa-regeringskansliet-nedlagd/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210329

Ett tiotal pistoler och ammunition stals inne på Regeringskansliet under 2019.
Nu har åklagaren lagt ner utredningen – utan att någon åtalats.
Endast en av pistolerna har återfunnits.

Vid minst tre tillfällen stals vapen, pistoler av märket Glock, från ett så kallat vapenrum inne i Regeringskansliet. Vapnen var så kallade förstärkningsvapen, avsedda att användas vid ett förhöjd hotbild, exempelvis ett terrorattentat. Ansvariga för vapnen var Securitas, som har uppdraget att skydda Regeringskansliet.

Skyddsvakt greps

I november 2019 avslöjade Dagens Juridik att sex pistoler och flera hundra patroner stulits, och kort därefter avslöjades att ytterligare två stölder av vapen skett, sammanlagt har runt tio pistoler försvunnit.

Ett par veckor efter att stölderna blivit kända greps en man i 30-års-åldern, och anhölls, misstänkt för stöld och grovt vapenbrott. Mannen var vid tidpunkten anställd av Securitas och jobbade som skyddsvakt vid Regeringskansliet. Enligt Dagens Juridiks uppgifter var han en av knappt 70 personer som haft tillgång till vapenrummet vid tiden för den sista stölden.

 

Åklagare Lucas Eriksson

Ett vapen återfunnet

Endast en av de stulna pistolerna har återfunnits. Det hittades hos en ung pojke, som ett halvår efter att han ertappades med pistolen dömdes för att ha försökt mörda en ledare i ett kriminellt nätverk. Ytterligare en pistol har figurerat i en brottsutredning. Det fanns på en bild i en råndömd mans telefon, och han åtalades för innehav av vapnet, men friades av tingsrätten.

Utredningen om vapenstölderna har nu pågått i ett år och fem månader. För bara ett par veckor sedan skrev Dagens Juridik om att den man som misstänktes endast hade förhörts en gång under 17 månader. Två dagar efter artikeln skickade tingsrätten ett föreläggande till åklagaren där man undrade om status i utredningen, och när åtal skulle väckas. Fyra dagar senare kom svaret:

I en handling åklagare Lucas Eriksson skickat till tingsrätten står:
Förundersökningen har lagts ner. Målet kan avskrivas.

Dagens Juridik söker åklagare Lucas Eriksson. Den misstänkte mannens advokat Fedja Ziga säger att han ännu inte fått något beslut.

Utvalda

Swedbank förlorar om rättskraft för vårdslös rådgivning

Publicerad: 2021-03-29 
MIKAEL KINDBOM
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/swedbank-forlorar-om-rattskraft-for-vardslos-radgivning/

Svea hovrätt anser att rättskraften av en tidigare hovrättsdom inte omfattar frågan om Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning.
Därför kan denna grund åberopas i ett nytt mål mellan banken och tre bolag.

Swedbank AB väckte talan mot Netsama Fastighets AB, STHM Holding AB och Mehtho AB och begärde betalning. Såvitt nu är relevant har Swedbank och bolagen varit parter i ett tidigare förfarande genom Helsingborgs tingsrätts i ett mål där dom avkunnades i februari 2017.

Helsingborgs tingsrätts dom överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som meddelade dom den 5 juni 2018. Genom Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd har hovrättsdomen vunnit laga kraft.

Vårdslös rådgivning

I det tidigare målet var bolagen svaranden. STHM kom dock att såsom genkärande begära att Swedbank till STHM skulle betala 15 431 161 kronor jämte viss ränta, medan Netsama såsom genkärande kom att begära att Swedbank till Netsama skulle betala 7 621 561 kronor jämte viss ränta. Bolagen åberopade till stöd för sin talan att Swedbank hade varit vårdslös vid den rådgivning som lämnades till bolagen i samband med att de tecknade vissa stängningsbara ränteswapavtal år 2008. Den vårdslösa rådgivningen ledde till att bolagen ingick avtalen och orsakade därigenom bolagen skada motsvarande de nettobelopp som bolagen hade betalt till Swedbankunder avtalets dittillsvarande löptid.

Genom hovrättsdomen ogillades bolagens talan i det tidigare målet. Frågan är om svarandena även i nu aktuellt mål kan göra gällande att Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning.

Samma sakomständighet

Swedbank har gjort sig skyldigt till vårdslös rådgivning. Det görs i detta sammanhang inte gällande att Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning på något annat sätt än vad bolagen gjorde gällande i det tidigare målet. Det är alltså i och för sig fråga om samma påstådda sakomständighet (viss vårdslös rådgivning) i nu aktuellt mål som också har åberopats i det tidigare målet.

Hovrättsdomen innebär, enligt Stockholms tingsrätt, att svarandena inte kvittningsvis kan göra gällande de fordringar som prövades genomhovrättsdomen. De (mot)fordringar som i nu aktuellt mål har gjorts gällande kvittningsvis är dock inte samma fordringar som prövades genom hovrättsdomen.

Enligt tingsrättens bedömning är nu aktuella (mot)fordringar varken alternativa eller ekonomiskt likvärdiga till de i det tidigare målet aktuella fordringarna. Det rör sig om ersättning för olika skador, som skiljer sig åt inte bara kvantitativt. Detta talar starkt för att det skulle anses röra olika (alltså inte samma) anspråk och anspråk som inte heller är alternativa.

Inget hinder

Att det rör sig om anspråk som i och för sig kan ha sin grund i samma rättsförhållande förändrar inte denna bedömning; på motsvarande sätt omfattar till exempel  rättskraften av en dom om skadestånd för sveda och värk inte frågan om ersättning för inkomstförlust orsakad av samma skadegörande handling i en senare rättegång (jfr Nordh, SvJT 2001 s. 660). Med beaktande också av vikten av att inte utsträcka rättskraften för långt kan hovrättsdomens rättskraft, enligt tingsrättens mening, inte hindra svarandena från att åberopa nu aktuell motfordran i förevarande mål.

Fråga blir dock även om hovrättens bedömning av det i förhållande till motfordran bakomliggande sakförhållandet – frågan om den vårdslösa rådgivningen som sådan – ska ges prejudiciell betydelse vid prövningen av motfordran. De motfordringar som nu är aktuella framstår dock på intet sätt som obetydliga i jämförelse med de anspråk som var aktuella (genstämningsvis) i det tidigare målet. Att under sådana omständigheter ge hovrättens (ogillande) fullgörelsedom prejudiciell verkan är att utsträcka dess rättskraft väl långt, även med beaktande av att det i det här fallet kan framstå som tveksamt ur ett processekonomiskt perspektiv att behöva pröva frågan om vårdslös rådgivning på nytt.

Förlorade mellandomstemat

Och svarandena har gjort gällande att den vårdslösa rådgivningen i sig medför icke-betalningsskyldighet avseende det belopp som Swedbank nu har yrkat. Eftersom detta anspråk är ett annat än vad som har prövats i det tidigare målet kan svarandena inte anses vara förhindrade att även i nu aktuellt mål åberopa själva sakomständigheten (viss vårdslös rådgivning) invändningsvis.

Swedbank förlorade därför i mellandomstemat i tingsrätten. Domen överklagades till Svea hovrätt som börjar med att konstatera att mellandomsfrågan förenklat innebär om påståendet om den vårdslösa rådgivningen är rättskraftigt prövat i den första rättegången i förhållande till de finansiella avtalen i deras helhet.

Vid bedömningen är det genkäromålet i det tidigare målet som är av intresse och då hävdade Netsama och STHM att de hade fordringar i anledning av derivatavtalen grundad på nettobetalningar som erlagts av bolagen./ra7w tilljanuari 2016. I detta mål gör Swedbank gällande fordringar som ska ha uppstått den 25 maj 2015 och som motsvarar derivatavtalens utestående värden på den dagen. Bolagen invänder i sin tur att Netsama och STHM samt Melitho som borgensman inte är skyldiga att betala dessa fordringar. Swedbank gör alltså gällande betalningsskyldighet för ej erlagda betalningar och betalningsskyldigheten ska ha uppstått vid en annan tid än de erlagda nettobetalningarna som Netsama och STHM grundade sitt genkäromål på i det tidigare målet.

Detta är utgångspunkterna för hovrättens fortsatta prövning.

Kunde inte väcka fullgörelsetalan

Vid den första rättegången gällde genkäromålet periodiskt förfallande belopp som då redan hade betalats. Enligt Ekelöf m.fl. bör domen över ett delbelopp inte ha rättskraft i en senare process rörande ett annat delbelopp och anger som exempel hyra för olika kvartal, olika amorteringar av ett lån eller köpeskilling som ska betalas i rater. Detta gäller även om det aktuella avtalets giltighet har ifrågasatts redan i den första rättegången.

I detta fall är situationen i och för sig den omvända jämfört med till exempel en talan om betalning av hyresbelopp då det var de betalningsskyldiga Netsama och STHM som var genkäranden i den första rättegången. Swedbank har hävdat att det bör krävas att Netsama och STHM hade räknat fram hela beloppet i den första rättegången eftersom alla fordringar var förfallna till betalning vid tidpunkten för domen i det målet.

Hovrätten konstaterar dock att Netsama och STHM inte kunde väcka fullgörelsetalan avseende hela beloppet eftersom enbart vissa belopp då var förfallna och betalda. Deras uppdelning var inte godtycklig utan de har betalat delbeloppen allt eftersom beloppen har förfallit. I den situationen bör inte krävas av Netsama och STHM att de i den första rättegången istället skulle ha väckt en fastställelsetalan. Hovrättens slutsats är därför att rättskraften av domen från hovrätten över Skåne och Blekinge inte omfattar frågan om Swedbank har varit vårdslös i sin rådgivning.

De påstådda skadorna motsvarar betalningarna/betalningsskyldigheten enligt derivatavtalen. Hovrätten anser att det redan av den anledningen inte finns skäl att behandla invändningen om skadestånd annorlunda än invändningen om att Netsama och STHM inte är betalningsskyldiga. Även i denna del anser således hovrätten att rättskraften av den tidigare domen inte hindrar prövningen av påståendet om vårdslös rådgivning.

Hovrättens prövning innebär således att hovrätten besvarar mellandomsfrågan på samma sätt som tingsrätten och att tingsrättens dom ska fastställas. (Blendow Lexnova)

Läs domen här:

Utvalda

Ny utredning mot Swedbank

Publicerad 18 september 2020 
https://www.friatider.se/ny-utredning-mot-svensk-skandalbank

Skandalomsusade Swedbanks aktie rasar på börsen sedan det blivit känt att företaget på nytt utreds av Finansinspektionen, skriver Expressen.

Bankaktien dök rejält på Stockholmsbörsen efter beskedet och bara efter en timme låg raset på 4,5 procent. Utredningen rör enligt ett pressmeddelande från Swedbank perioden 20 september 2018 till 20 februari 2019 och gäller offentliggörande av insiderinformation och upprättande av en så kallad insiderlista i samband med avslöjandet om misstänkt penningtvätt i bolaget.

Insiderlistor skickas till Finansinspektionen och används för att ta fram myndighetens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av ett visst företag.

Det är sedan tidigare känt att Swedbanks dåvarande koncernchef Birgitte Bonnesen några dagar innan Uppdrag Gransknings program skulle sändas gav 15 av Swedbanks största aktieägare förhandsinformation om det kommande TV-programmet.

Den här gången rör misstankarna brott mot Marknadsmissbruks­förordningen som ska ha begåtts i samband med skandalen runt Uppdrag Gransknings program, där det kom fram att banken tvättat minst 40 miljarder kronor åt ryska maffian. Den senare utredningen visade även att Swedbank avsiktligt ljugit för myndigheterna i Sverige och Estland.

En brottsutredning mot banken pågår samtidigt på Ekobrottsmyndigheten och gäller misstänkt röjande av insiderinformation, där den dåvarande vd:n Birgitte Bonnessen har delgivits misstanke om brott. Utredningen handlar sannolikt om mötet med de femton största bankägarna.

Utvalda

Ledare: Stefan Löfvens och socialdemokraternas oro bör tas på allvar


Under förra veckan blev statsministern Stefan Löfvens halvtimmeslånga intervju i SVT en stor medial tilldragelse. Inte för att så mycket intressant sades, utan för att statsministern är en rätt sällsynt syn i offentligheten numera.

Löfvens andra mandatperiod har varit lite lik Barack Obamas, i så måtto att båda tycks ha åldrats mer än dubbelt så snabbt som under den första. Löfven är kanske ingen Obama, men han kom ändå in som lite av en frälsare efter en alliansregering som helt fått slut på bensin, och tog över ett parti i kris. Och liksom med Obama falnade glansen avsevärt under andra mandatperioden.

Det känns avlägset, men under Håkan Juholt talades det ganska vitt och brett om att Socialdemokraterna var på väg att tappa sin ställning som Sveriges maktparti. Man kunde ”pasokifieras”, marginaliseras, som sitt grekiska systerparti och andra europeiska socialistpartier.

Så här i efterhand kan man fråga sig hur nära det egentligen var. Den socialdemokratiska ”rörelsen” saknar ju ändå helt motstycke i Sverige. Sättet man tagit över, skapat, omformat och rotat sig oerhört djupt i så många vitala delar av det svenska samhället under hela efterkrigstiden, är inte nödvändigtvis något som en dålig mandatperiod eller två suddar ut. Trots att socialdemokratin som politisk kraft förefaller mer vilsen och oklar än någonsin, så tuffar den S-märkta byråkratin oförtrutet vidare. Och är det någonting som partiets elit fortfarande verkligen kan, så är det det politiska spelet.

I de borgerliga partierna har man dessutom haft en i allt väsentligt lojal opposition. Tillsammans har man stretat på i relativt god Saltsjöbadsanda, även om man sedan rekordårens slut delat mer på själva maktinnehavet. Att Stefan Löfven på bästa sändningstid påstår att det är ”fara å färde” för svensk demokrati om Sverigedemokraterna skulle få inflytande ska givetvis ses i detta ljus. SD är – vad man än tycker om dem –  den första genuint oppositionella kraft som brutit sig in i den svenska politiska Saltsjöbadsandan. Det är detta samförstånd, där Socialdemokraterna alltid i slutänden hållit i den politiska taktpinnen, som hotas, inte ”demokratin”.

Även om Sverige och USA är extremt olika på många sätt, så har man ändå haft det gemensamt att verklig opposition länge saknats. Så att socialdemokratin så ihärdigt försökt koppla samman SD med Donald Trump har en viss relevans, om än kanske inte på det sätt som man påstår. Trump var – vad man än tycker om honom – det närmsta en genuint oppositionell kraft USA sett under hela efterkrigstiden. Han var varken en del av lag röd eller lag blå. Med en enorm gemensam ansträngning lyckades etablissemanget göra sig av med honom efter bara en mandatperiod, trots hans stora folkliga popularitet.

Det politiska landskapet som finns kvar i USA liknar dock de värsta delarna av västfronten efter första världskriget – en sönderbombad, dysfunktionell sörja, genomkorsad av ogenomtränglig taggtråd och djupa skyttegravar, full av odetonerade granater. Det går inte att se en väg tillbaka till någonting liknande den dynamik som fanns innan. Snarare tycks det demokratiska partiet nu göra allt för att avancera sina positioner till en punkt där republikanerna blir totalt irrelevanta, och aldrig mer har en ärlig chans att vinna ett val. En enpartistat, alltså. Unionens framtid ses av många som mer osäker än den varit sedan inbördeskrigets dagar.

Det här är något som vi mycket väl kan komma att se i Sverige, om än på vårt eget vis. Det finns inget som säger att den anrika svenska byråkratin inte kan förklara krig mot den politiska ledningen, om de strukturer med tillhörande köttgrytor som byggts upp under årtionden för första gången hotas på riktigt. Det finns exempel på sådana tendenser från de kommuner där SD hamnat i ledande ställning.

Detta är dock ingen naturlag. Det är fullt möjligt att SD över tid finner sin plats i den svenska Saltsjöbadsandan. Om man växer in i etablissemanget snabbare än man får reell makt, kanske man inte ses som ett sådant hot. Kanske kommer vi få se en i retoriken stormig, men i praktiken rätt ordnad och utdragen, integration av SD som politisk kraft? Kanske finns här en nyckel till att partiet håller så pass låg profil gentemot Moderaterna i regeringsfrågan just nu?

En sak är dock säker: Stefan Löfvens och socialdemokraternas oro är inte spelad, man är bara oärlig om dess orsaker. Nästa mandatperiod skulle kunna bli väldigt omvälvande.

Utvalda

27 personer röstade igenom historiens största rån!

2021-03-26

Då har Riksdagen sagt sitt och släppt igenom århundradets största rån, som våra generationer framöver ska vara med och betala. Jag har kollat alla medier, men det är knäpptyst över allt. Finns det ingen opposition värd namnet?

Borde inte ett sådant beslut vara förankrat i 100 %-ig närvaro och omröstning av sådan dignitet?
Nu har 27 personer fått styra över hela det svenska folket utan att vi ens har blivit tillfrågade genom en omröstning.  Var fanns alla dessa 293 som valde att inte dyka upp för omröstning? Tror de, att genom sin frånvaro, är de inte skyldiga till detta gigantiska brott mot kommande generationer?? Deras tysta medgivande talar dock sitt eget tydliga språk.

293/(27+15+14+293) = 293/349 = 0,8395 = 84 % frånvarande.
Måste ju bero på Corona… 😁 😁 😁

Varför ska Sverige vara med och betala för andra länders misskötsel? Vore det inte mer relevant att dessa länder gick igenom en ordentlig skuldsanering och lägger om sin politik så att den gynnar det landet. Nu står det ju dem fritt fram att fortsätta med sitt slöseri – för det är ju alltid nån annan som betalar…

Kom ihåg när det är nästa val. C, MP och L ska ut ur Riksdagen, helst även S, men tror att de har för många gråsossar som fortfarande stöttar dem. KD och M ska aktivt revidera vad de nyss har bidragit till, även om de avstod. De kunde ju ha röstat NEJ!

Så vad återstår nu, finns det överhuvudtaget något parti att rösta på? Det enda alternativet är SD och Alternativ för Sverige. Med dem vid rodret tror jag, att det blev en ordentlig uppstädning inom svensk politik. Det behövs en ny kursändring nu!

Utvalda

Vi fortsätter bekämpa den planerade moskén i Karlstad

Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, fortsätter sitt arbete för att stoppa moskébygget i Karlstad. Nu har föreningens jurister tagit fram en ny överklagan, den här gången till Mark- och miljödomstolen.

Kampen mellan å ena sida Islamiska kulturföreningen, understödd av Karlstads kommuns politiker, och å andra sidan boende i närheten, understödda av föreningen Det fria Sverige, fortsätter.

Den muslimska föreningen vill bygga en moské; hur den ska finansieras är fortfarande oklart men mycket tyder på att islamistiska stater kommer hjälpa till i ett försök att påskynda byggandet av ett kalifat i Europa. Boende i närheten har reagerat och Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, genomförde förra året en dörrknackning i området för att få en bild över situationen.

Kort därefter skred våra jurister till verket och författade en överklagan av bygglovet och vi kunde fungera som ombud åt en handfull boende i närheten. Länsstyrelsen gick på Det fria Sveriges linje och stoppade bygglovet, men då ryckte Karlstads politiker ut till islamisternas försvar och bygglovet godkändes — trots ny överklagan från boende i området genom Det fria Sveriges jurister.

I går, den 9 mars, lämnade Det fria Sverige, som fortsatt agerar ombud åt en handfull boende i området, in en ny överklagan — den här gången till Mark- och miljödomstolen.

Det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson förklarar:

”Vårt mål är att stoppa moskébygget på Rud i Karlstad, och vi kommer använda alla lagliga till buds stående medel för att göra detta. Är det så att politiker fortsätter stötta islamisterna och till slut godkänner ett bygglov när alla juridiska vägar att stoppa bygget är uttömda, så ska det åtminstone ha kostat väldigt mycket tid och pengar för så väl islamister som byråkrater.

Vi har ännu inte den politiska makten att stoppa islamiseringen av Sverige, men det betyder inte att vi inte redan nu kan agera med alla de medel som finns. Tack vare våra tusentals medlemmar och våra jurister som arbetar pro bono för föreningen kan vi bedriva en aktiv kamp mot islamisering och folkutbyte även utan politiska mandat.”

overklagan-9mar2021-moske-karlstad-med-bilagor-anonymiserad.pdf (kinstacdn.com)

Utvalda

Vaccinpass diskriminering och mot mänskliga rättigheter. Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker

Öppet brev till Sveriges Regering, Riksdag och Politiker. Brevet kräver svar och att det diarieförs.

Härmed vill jag uppmana Sveriges regering att omedelbart upphöra med fortsatt planering och införande av vaccinationspassen med tanke på hur det skulle diskriminera olika grupper som av diverse anledningar inte kan eller vill ta vaccin. Jag hänvisar till människor med allergier, tidigare reaktioner på vaccin, ingredienser i vaccinet, psykologiska faktorer, religion, samt livsstil.

Idag är det i Sverige frivilligt att vaccinera sig och vi måste värna om rätten till valfrihet, mänskliga rättigheter och den fria rörligheten. Familjer kommer att splittras till följd av dessa vaccinationspass. Många svenskar lever och bor utomlands och besöker varandra och alla familjemedlemmar kommer kanske inte att kunna eller vilja vaccinera sig.
Människor skulle bli tvungna att visa upp sin medicinska status för att kunna vara med på olika kulturevenemang, gå på restaurang, använda kollektivtrafiken och nyttja diverse samhällstjänster och utan denna handling skulle man nekas tillträde. Det blir ett slags medicinskt apartheid. Med facit i hand vet vi vad som hände i Sydafrika, vi vet vad som pågick under Hitlers styre och vi vet vad som har skett historiskt i USA beträffande behandlingen av mörkhyade och följaktligen vet vi vad sådan diskriminering kan leda till.
Det skall vara frivilligt att vaccinera sig och det är direkt förkastligt att Sveriges folkvalda väljer att gå på denna enormt tunna is och trotsa mänskliga rättigheter samt den fria rörligheten. Avsluta detta vansinne omgående och äventyra inte era medborgares fortsatta förtroende genom att ge sken av att vara handlingskraftiga på vår bekostnad!

Detta vaccinpass för tankarna till Nazi-Tyskland och Andra Världskriget då minoriteter tvingades inneha dylika pass men då i stigmatiserande syfte.[1]

Med vänliga hälsningar
Börje Peratt

Utvalda

”Åklagaren underskattar sin omgivning och domstolen”

Publicerad: 2021-03-22
Sara Johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aklagaren-underskattar-sin-omgivning-och-domstolen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210322

I dag påbörjas hovrättsförhandlingarna mot Allra-topparna som i tingsrätten friades från samtliga brottsmisstankar.
Inför förhandlingarna har Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Thomas Hertz kritiserat försvarets sakkunnigbevisning och förenklat gärningsbeskrivningarna i en ny skrift till domstolen.
Alexander Ernstbergers försvarare Carl-Johan Malmberg är kritisk till åklagarens beskrivning:
– Det är på en nivå som att man sitter i en förskolegrupp och talar med femåringar, säger Carl-Johan Malmberg.

I dag inleds huvudförhandlingen i Svea hovrätt mot fyra åtalade med kopplingar till Allra Pension. Tingsrätten friade samtliga åtalade den 31 januari 2020 från samtliga brottsmisstankar bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt givande och tagande av muta.

Åklagaren har i målet påstått att Allra (tidigare SFS) köpt värdepapper för pensionsmedel till överpris och att några av de åtalade därigenom har kunnat tillgodogöra sig över 100 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar. Åklagaren och Pensionsmyndigheten, som är målsägande, har överklagat den friande domen.

Översättning bör ej bekostas av staten

Drygt en vecka innan förhandlingarna skickar Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz in ett yttrande angående ett från försvaret åberopat sakkunnigvittne, Colin Knight. Dels påpekar han att sakkunnigutlåtandet bör översättas från engelska till svenska samt att detta inte bör bekostas av staten.

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet har blivit ombedd att uttala sig om omständigheter som han anser inte har någon relevans för gärningspåståendet.

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet har tillfrågats att svara på frågor om värdepapersförmedlaren Oak Capitals olika sätt att ta ut avgifter för sina tjänster, vilket snarare hade haft relevans om det hade påståtts trolöshetsbrott begånget i Oak Capital än i Allra Pension.

Åklagaren menar att den fråga som omfattas av gärningspåståendet handlar snarare om i vilken mån förvaltaren hade kunnat få ett för ägaren av tillgångarna mer fördelaktigt resultat genom att inte agera på det sätt som åklagaren påstår.

Allra Pensions grundare och vd Alexander Ernstbergs advokat Carl-Johan Malmberg konstaterar för Dagens Juridik att åklagaren inte har ändrat i sin gärningsbeskrivning inför hovrättsförhandlingarna. Han svarar även på åklagarens kritik mot sakkunnigutlåtandet.

– Vi uppfattar det som att åklagaren påstår att det är ett överpris och det värjer vi oss för. Allt det som har skett har skett till marknadspris. Det finns ingen bluff, ingen brottsplan och ingen har skojat.

Lättare beskrivning av gärningspåståendet

I åklagarskriften har Thomas Hertz förklarat med något lättare språk varför han anser att sakkunnigåtlåtandena snarare hade passat om gärningspåståendena rörde Oak Capital än Allra Pension, SFS.

”Skillnaden kan kanske lättare förstås genom att jämföra med fåraherden (SFS) som med uppdraget att vakta får (Pensionsfonder) åt en bonde (Pensionsmyndigheten) uppdrar åt en varg (Oak) att utföra uppdraget. Om bonden då upprörs över att vargen rivit 40 procent av fåren torde det sakna betydelse om det förekommer – is in line with market – att vargar river 10 eller kanske 40 procent av en fårskock om de får möjligheten”.

Vidare skriver han:

”Gärningspåståendet motsvaras i jämförelsen av att fåraherden klandras för att han anlitade en varg att vakta fåren eftersom det orsakade en skada uppgående till 40 procent av fåren. På motsvarande sätt hade det inte uppstått någon skada om vargen mot förmodan inte rivit några får. Sakkunnigutlåtandet från Colin Knight – och för den delen även de från Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam Bey – motsvarar bevisning om förekomsten av vargskador på får”.

Åklagaren har tidigare yrkat sakkunnig ledamot i rätten

Åklagaren menar att sakkunnigvittnet Colin Knight fråntagits möjligheten att besvara frågor som har omedelbar betydelse för gärningspåståendet.

– Han får förklara vad han menar och ibland blir det obegripligt när han blandar in får och vargar. Det är helt obegripligt. Det är på en nivå som att man sitter i en förskolegrupp och talar med femåringar, säger Carl-Johan Malmberg.

Varför tror du att han har gjort denna beskrivning?
– Han underskattar sin omgivning, alldeles uppenbart, och hur han uppfattar sig själv ska jag inte uttala mig om. Han säger att domstolen inte förstår och har även föreslagit att domstolen ska besättas av dem som förstår och är kunniga. Han tror inte att folk förstår när han försöker säga vad han menar och plockar därför ned det till fablernas värld. Blandar man in en varg i det hela så blir det extra spännande.

Tidigare har åklagare Thomas Hertz yrkat att hovrätten ska förordna Eva Törning från Grant Thornton som sakkunnig ledamot i rätten i frågan om bokföringslagens krav. Men han drog sedermera in detta.

Svea Hovrätt var även redo att förordna före detta ämnedsrådet vid finansdepartementet Lars Gavelin som särskild ledamot och ekonomisk expert. Men detta stötte dock på patrull från försvararna som menade att han var partisk i detta mål.

Åklagarens sakkunnigbevisning

Kammaråklagare Thomas Hertz fick en del kritik i och efter tingsrättsdomen då han inte haft något eget sakkunnigt vittne.

Huvudfrågan i målet är om pensionsspararna har lidit skada och om arvodet, om 170 miljoner kronor, i värdepappersaffärerna var för högt. Tingsrätten konstaterade i domen att det är åklagaren som har bevisbördan och att för att ”åtalet ska anses styrkt måste åklagaren ha ställt utom rimligt tvivel att köpet av warranterna lett till skada för fondandelsägarna alternativt pensionsspararna. För detta är det inte tillräckligt att, som åklagaren gjort, anta att köpet lett till skada eftersom arvodet påstås ha använts för att finansiera en muta. Istället måste åklagaren visa att Oak tagit ut ett överpris för sina tjänster. Eftersom åklagaren inte fört någon bevisning till stöd för detta har åklagaren inte uppfyllt sin bevisbörda.”

Inför förhandlingarna i Svea hovrätt har han heller inte kallat in något eget expertvittne utan hänvisar istället till Pensionsmyndighetens nya sakkunnigvittnen Henrik Käll, som har arbetat tolv år på Nordea Markets och Phoebus Theologites, som har 28 års erfarenhet av handel med bland annat strukturerade produkter och derivatinstrument.

Har åklagaren kommit med någon ny bevisning eller är det detsamma som i tingsrätten?
– Nej, det är samma trams.

Han har alltså samma utgångsläge som i tingsrätten?
– Ja, han har egentligen sämre eftersom han har tingsrättsdomen också, säger Carl-Johan Malmberg.

Åklagare Hertz kritiserade redan under processen i tingsrätten försvarets sakkunnigvittne men domstolen konstaterade att det som Vikram Kapoor har anfört har haft haft betydelse för bedömningen av skäligheten av Oaks arvode.

Rättssäkra förhandlingar

För några veckor sedan skickade Allra förvaltningschefs försvarare Per E Samuelsson in ett yttrande till Svea hovrätt och yrkade att förhandlingarna skulle skjutas upp till covid-19-vaccinationerna var klara. Han pekade dels på att han själv inte, av personliga skäl, skulle kunna närvara under förhandlingarna men ansåg även att det skulle vara rättssäkert att delar av förhandlingen skulle ske via videolänk. Försvararkollegorna ställde sig bakom yrkandet men trots detta valde Svea hovrätt att ändå genomföra förhandlingarna men ändring så att förhandlingarna äger rum i större förhandlingssalar i Attunda tingsrätt i stället.

– Vi ställde oss bakom att folk inte skulle behöva inställa sig i rätten om de är rädda för Corona, säger Carl-Johan Malmberg.

Kan förhandlingarna genomföras rättssäkert?
– Ja, det tror jag. Jag har suttit i Attunda nu och det finns tre salar som skulle kunna fungera rent storleksmässigt (sal 11, 28 och 1). Det finns avancerad teknik, men i bland fallerar det med avancerad teknik, så är det. Men det finns alltid luckor i förhandlingsplanerna.

Hur många tror kommer vara på plats?
– Jag tror alla kommer vara på plats förutom Per E Samuelsson och eventuellt något vittne som kommer vara med på länk.

Försvarets sakkunnigbevisning

Förutom sakkunnigvittnet Colin Knight har försvararsidan laddat upp med vittnena finansanalytikern Vikram Kapoor och Ibrahim Mardam–Bey från Ankura.

Under tingsrättsförhandlingarna vägrade plötsligt Ibrahim Mardam–Bey höras men han är alltså återigen åberopad som vittne inför hovrättsförhandlingarna.

– Som jag förstår det så är han inte längre bunden av sekretess. I tingsrätten kunde han inte svara på frågor i vissa delar där han var bunden till sekretess och skulle han inte svara på dessa frågor så ville Hertz häkta honom. Det var åklagarens sätt att skrämma bort honom, säger Carl-Johan Malmberg.

Åtalet:

Alexander Ernstberger, som var vd på Allra, är åtalad för grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott (tagande av muta) och grovt skattebrott.

Alexander Ernstberger försvaras av Slobodan Jovicic, på advokatfirman Salomonsson & Jovicic, och advokat Carl-Johan Malmberg, på Lex Advokatbyrå.

Åklagaren yrkar sju års fängelse.

David Persson Rothman, som var med och grundade Allra tillsammans med Alexander Ernstberger är åtalad för penninghäleri, grovt brott samt grovt skattebrott.

Åklagaren yrkar fem-sex års fängelse.

David Persson Rothman försvaras av advokat Thomas Olsson från Fria advokater.

Fondförvaltaren som hade ansvaret över förvaltningen av de i målet aktuella värdepappersfonderna. Åtalad för grov trolöshet mot huvudman.

Åklagaren yrkar fyra års fängelse.

Fondförvaltaren försvaras av advokat Simon Bergström, från advokatfirman Hundra, advokat Tobias Enochson från advokatfirman En & Son, 

Dåvarande vd för mäklarföretaget Oak Capital Group är åtalad för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott (givande av muta).

Åklagaren har yrkat sju års fängelse.

Åtalet rör även Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB samt David Persson Rothmans bolag DPR Invest AB för förverkande och företagsbot.

Utvalda

Ödmjuka s-politiker döper gator och torg efter sig själva i Kalmar

Av Pettersson

21 mars, 2021
https://petterssonsblogg.se/2021/03/21/odmjuka-s-politiker-doper-gator-och-torg-efter-sig-sjalva-i-kalmar/

Kommunfullmäktiges ordförande i Kalmar, Roger Kaliff (S), borde få ett eget torg i staden. Det anser Socialdemokraterna i Kalmar, rapporterar Sveriges Radio.

  • Lantmäteriet är kritiskt till att nu levande personer får namnge gator och torg i Kalmar.
  • ”Det tycker vi är direkt olämpligt”, säger Lennart Dehlin på Lantmäteriets ortnamnsfunktion.
  • Frågan är aktuell efter att det beslutats var bland andra komikern Robert Gustafssons gata och politikern Roger Kaliffs torg ska ligga.
  • ”Vi tycker att det finns ett behov av att lyfta fram och hylla människor som gjort stora insatser för vår kommun”, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

-Pettersson har inte följt Roger Kaliffs karriär men är övertygad om att det finns de som inte är så nöjda med socialdemokraten gärning. Jag tycker det liknar personbilen i vissa diktaturer.

Tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar

Malmö 21-3-2021

Till Roger Kaliff (s), kommunfullmäktiges ordf. i Kalmar

Ber att få inlämna ett förslag till namn på det torg som ni socialdemokrater föreslår skall få bära ditt namn.

Förslaget som jag tycker verkligen med all önskvärdhet visar på att ni håller på att  islamisera Sverige är ”Rogers Kalifattorg”.

Med mitt förslag så kommer ju hela ditt namn med samt den inriktning som ni har i politiken. Kan ju knappast bli bättre, eller hur Roger?

Vore roligt om du skickade ett mail där du skriver vad du tycker om mitt förslag.

Allha Aukhbar på dig Roger, eller hur det nu stavas. Men det vet nog du bättre än mig.

M V H

Sandor Herold, Malmö

Utvalda

Vaccinstorm – då hukar storägaren Wallenberg

Illustration: Liv Widell

Wallenberg kontrollerar aktier för 43 miljarder kronor i världens mest uthängda läkemedelsbolag just nu. Astra Zeneca är internationellt men dess rötter svenska – och när det nu blåser upp till storm hukar dess storägare.

Vad kan det bero på..?
Trist av Svd att inte ta upp att aktieinnehavet inte speglar att dessa 4 % av aktierna handlar om preferensaktier som ger 96.6 % av röstantalet….vilket många numera känner till.
En av de mest intressanta titlarna i litteraturen om Wallenberg är en byggmästare A Högström som 1895 lät ge ut en bok med titeln: ”För att vederlägga alla de osanningar som kaptenen Wallenberg utsprider….”
vederlägga = motbevisa
Av en ledare i Expressen framgår följande:

”Heter Du Wallenberg och äger en A – aktie i Ericsson innebär det en röst på bolagsstämman. Heter Du Svensson och äger en B – aktie i samma bolag har Du bara en tusendels röst.”
”Bara 600 meter bort från Stureplans vårdcentral finns en mer anonym svensk huvudrollsinnehavare i det globala vaccindrama som just nu utspelas.
Invid Blasieholmstorg syns en oansenlig glasdörr. Bakom den finns huvudkontoret för Sveriges finansfamilj nummer ett, Wallenberg. Här huserar de stormrika stiftelserna som familjen kontrollerar och Investor AB – det börsnoterade investmentbolaget och det främsta verktyget för familjens ägande i svenska storföretag.
Varav ett är Astra Zeneca.
Även om läkemedelsbolaget har sitt huvudkontor i brittiska Cambridge och vd:n, franske Pascal Soriot, leder det operativa arbetet från sitt hem i Australien är det här, på Arsenalsgatan 8C i Stockholm, som den mest tongivande ägarmakten över världens just nu mest omtalade läkemedelsföretag finns.
Investor har aktier för 43 miljarder kronor i Astra Zeneca, drygt tio miljarder kronor mer än vad man har investerat i Ericsson. Investor, med cirka 4 procent av rösterna, är en av få aktiva ägare bland Astra Zenecas storägare, som till stor del består av utländska och i huvudsak passiva fondbolag.
Marcus Wallenberg har en nyckelroll i sammanhanget. Han är också en länk i ett arv där Jacob Wallenberg den äldre, hans farfars bror, ledde utvecklingen av Astra under 1930- och 40-talen.
Det är klart att Astra Zeneca är jätteviktigt för Investor.
Mattias Häggblom, analytiker på Handelsbanken
Marcus Wallenberg har suttit Astra Zenecas styrelse i 22 år. Det är mer än dubbelt så länge som den som suttit där näst längst. Vilket för övrigt råkar vara Leif Johansson, en annan svensk, som även är styrelsens ordförande sedan 2012.
– Det är klart att Astra Zeneca är jätteviktigt för Investor. Och Leif Johansson sitter ju där av en anledning. De var säkert centrala i inspelet att han skulle bli ordförande, säger Mattias Häggblom, ansvarig för aktieanalys inom hälsovårdssektorn på Handelsbanken.
Han fortsätter:
– Investor är både stolta och aktiva i det här innehavet.
Men just nu ligger Wallenberg lågt. I alla fall utåt. När Astra Zeneca är i blåsväder och tiotals miljarder står på spel är också familjens rykte hotat.
SvD har bett Marcus Wallenberg om en intervju angående det som sker i Astra Zeneca, om familjens engagemang i bolaget och om det som nu spelas upp kan påverka bilden av Investorsfären.
Han avböjer. Marcus Wallenberg tackar även nej till att svara på skriftliga frågor. Istället skickar han en kommentar:
“Vi har ett långsiktigt perspektiv och engagemang i våra innehav. Det gäller definitivt också Astra Zeneca.”
Marcus Wallenberg, som hänvisar “operativa frågor till bolaget”, fortsätter:
“Sverige har en av Europas starkaste miljöer för life science-forskning och vår tro är att den har haft och har betydelse för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Från Wallenbergstiftelsernas sida har vi under det gångna året gjort två särskilda satsningar inom området – vi har anslagit cirka 235 miljoner kronor till covid-relaterad forskning och testkapacitet och vi går in med drygt 3 miljarder kronor i finansiering av ett tioårigt program för datadriven life science-forskning.”
Mer än så vill Marcus Wallenberg inte säga. Eventuella krismöten, extra styrelsemöten och strategiska kommunikationsplaner förblir okända.
Astra Zeneca har gått från att ses som en hjälte, ett bolag som tar fram vaccin utan egen vinning, till att bli globalt utskälld och uthängd i världens alla medier.
Kortfattat pressas bolaget från två håll.
Det akuta läget handlar om misstänkta biverkningar från vaccinet. Det har fått en lång rad länder, inklusive Sverige, att dra i nödbromsen och stoppa vaccineringen, om än tillfälligt.
I skrivande stund väntar Folkhälsomyndigheten på ett utlåtande från EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) som ska komma under torsdagen. Redan på onsdagen gick WHO ut och sa att organisationen inte såg några skäl att vaccinationer bör avbrytas.
Statsepidemiolog Anders Tegnell talar om misstänkta biverkningar som blodpropp i kombination med blödning hos individer som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nu handlar det om att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet eller inte.
Den andra huvudvärken rör leveranserna av vaccin. Även här har ilskan mot Astra Zeneca ökat i styrka.
Bolaget kom i förra veckan med ett besked som uppfattades som en kalldusch inom EU. De utlovade 150 miljonerna doserna under det första halvåret kapades i ett slag till hälften, 75 miljoner doser.
För Sveriges del innebar det att 5,6 miljoner doser vaccin från Astra Zeneca krympte till 2,3 miljoner under första halvåret.
Bolaget har länge haft produktionsproblem i sin belgiska fabrik men hoppades ändå kunna skeppa över stora mängder vaccin från sina tillverkningsenheter i USA, Indien och Storbritannien. Men plötsligt låste sig den lösningen. Exportrestriktioner i USA och Indien stoppade alla leveranser därifrån. I Storbritannien är det kontraktsmässiga skäl som lägger hinder i vägen.
Den svenska vaccinsamordnaren Richard Bergström har inte gjort någon hemlighet av sin besvikelse.
– Det är det hårdaste slaget hittills mot vaccineringen, sade han i en intervju i Dagens Nyheter.
Kallduschen för Sverige resulterade heller inte då i någon kommentar från Investors huvudkontor, eller direkt från Marcus Wallenberg. Det kan tyckas gå stick i stäv med familjen Wallenbergs budskap utåt, att man har främjandet av just svenska intressen som grundpelare och princip.
”Långsiktigt och engagerat arbete för Sverige” är rubriken högst upp på familjen Wallenbergs hemsida.
Astra Zenecas ordförande Leif Johansson har varit något mer pratsam.
I en intervju i Ekonomiekot Extra i Sveriges radio för några veckor sedan blev det tydligt att han, Marcus Wallenberg och de andra nio ledamöterna i styrelsen hade grubblat rejält innan de tog beslut om att påbörja industrialisering och tillverkning av ett vaccin mot covid-19.
Vaccin är nämligen ett helt nytt område för Astra Zeneca.
– Det var ingalunda självklart för oss. Vi vägde för- och nackdelar, berättade Leif Johansson i radiointervjun.
Han återkom flera gånger till en nyckelfras.
– Kan vi hjälpa till?
Det var den frågan vi ställde oss och den frågan Oxford University ställde till oss. Vårt svar blev ja, det kunde vi. Vi har bra forskare och också väldigt duktiga personer inom tillverkning, sade Leif Johansson.
Jag är helt övertygad om att det var rätt beslut att kliva på.
Leif Johansson, ordförande för Astra Zeneca
Han fick också frågan om han i dag ångrade beslutet.
– Jag är helt övertygad om att det var rätt beslut att kliva på. Men vi har engagerat oss i något som berör 100 procent av världens befolkning och därmed aktuellt för 100 procent av världens politiska ledare och kanske ”150” procent av världens media. Det är en ny erfarenhet för oss.
Leif Johansson sade också att han förstod den frustration som uppstår då leveranserna inte kommer som utlovat. Han var också självkritisk till att Astra Zeneca inte varit mer öppet m
ed om osäkerheter som alltid är förknippade till alla leveransåtaganden.
Samtidigt som läkemedelsjätten har bombarderats med dåliga nyheter har Astra Zenecas aktie, med ett totalt börsvärde på över 1 100 miljarder kronor, klarat sig hyggligt på börsen.
Kursen står på plus några procent i år (vilket kan jämföras med plus 13 procent för Stockholmsbörsen) och fem procent upp sedan mars 2020. Den enkla förklaringen till att aktien ligger på plus trots problemen är att huvuddelen av bolagets vinster och intjäning kommer från andra områden, huvudsakligen från olika cancermediciner.
Mattis Häggblom, aktieanalytiker på Handelsbanken, är övertygad om att Investor noggrant följer alla turer kring Astra Zeneca och vaccinet.
– Självklart lär de notera precis som vi andra att Astra Zeneca nämns i media i princip dagligen och inte bara med positiva ordalag. Det finns massor av bolag som är inne i vaccinracet, men det är bara ett som hängs ut frekvent i världens media. Och det är Astra Zeneca.
Mattias Häggblom anser att det pågår ett geopolitiskt spel för närvarande. Och i det spelet finns, säger han, både intressenter och nationer som försöker skjuta fram sina positioner – kanske på bekostnad av andra aktörer.
Johan Unnerus, läkemedelsanalytiker på Redeye, är inne på ett tema som flera experter som SvD talar med pekar på; att Wallenbergs inflytande i Astra Zeneca är större är det faktiska ägandet.
Trots att det är en gigantisk aktieplacering sett till pengar, 43 miljarder kronor, är Investors andel av rösterna begränsat till cirka 4 procent i Astra Zeneca. Det gör investmentbolaget till den sjätte största ägaren.
– Investors historik i bolaget och den industriella kompetensen i sfären gör att man har en större påverkan
i bolaget än vad procenten i ägarlistan indikerar, säger Johan Unnerus.
Ett tydligt tecken på det är Marcus Wallenbergs över två decennier långa närvaro i Astra Zenecas styrelse.
– Att påstå att Leif Johansson är Investors man är kanske att ta i. Men det är klart att det finns nära band mellan honom och Marcus Wallenberg. Han var ju tidigare i sin karriär vd för Electrolux och ordförande för Ericsson, båda Wallenbergbolag, säger Johan Unnerus.
Att kontakten dem emellan är intensiv idag kan man nog att utgå ifrån. EMA:s besked om huruvida vaccinet kan kopplas ihop med allvarliga biverkningar lär hålla Marcus Wallenberg och Leif Johansson på helspänn.
Väntar gör man också på Stureplans vårdcentral och på många andra ställen runt om i landet. Vaccinationssprutorna är efterlängtade – och vaccinet är i många fall från Astra Zeneca. Kan vaccineringen återupptas snart?”
Utvalda

Samtliga fyra åtalade frias i jaktbrottshärvan

Publicerad: 2021-03-19
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/samtliga-fyra-atalade-frias-i-jaktbrottsharvan/

Västmanlands tingsrätt frikänner samtliga åtalade i den uppmärksammade jaktbrottshärvan, däribland industrimannen Karl Hedin.
Tingsrätten anser att åklagaren lagt allt för stor vikt vid Karl Hedins åsikter om varghållningen i Sverige – vilket domstolen anser saknar betydelse.

Det var i september förra året som åklagaren Lars Magnusson väckte åtal mot fyra personer i den uppmärksammade jaktbrottshärvan, däribland industrimannen Karl Hedin som åtalades för bland annat grovt jaktbrott.
Karl Hedin påstods, tillsammans med en annan man, ha jagat varg i september 2018.

Karl Hedin och en tredje man åtalades också för försökt till grovt jaktbrott då åklagaren påstår att de hanterat giftet karbufan i syfte att döda varg. En kvinna, som från början benämndes som åklagarens huvudvittne, åtalades också för medhjälp till försök till grovt jaktbrott eftersom hon påstås ha deltagit i paketeringen av giftet.

Samtliga fyra åtalade frikänns

Västmanlands tingsrätt skriver i ett pressmeddelande att åklagarens bevisning inte har räckt för att döma Hedin och den medåtalade för det grova jaktbrottet.

Vad gäller åtalspunkterna som gäller gifthanteringen konstaterar tingsrätten att de tilltalade visserligen befunnit sig på platsen såsom åklagaren hävdat och även letat efter varg inför älgjakten, men att åklagaren inte bevisat att de sökte efter varg i syfte att döda den.

Åklagaren har lagt stor vikt vid Hedins åsikter

Tingsrätten skriver i domen att åklagaren, i sin bevisning avseende det grova jaktbrottet, ”lagt stor vikt vid Karl Hedins åsikter om hur vargförvaltningen i riket sköts”. Den bevisningen avfärdas dock helt av domstolen som skriver att den ”saknar betydelse för bedömningen av åtalet”.

Domstolen anser inte heller att den bevisning som lagts fram i form av de avlyssnade telefonsamtalen med tillräcklig styrka binder Karl Hedin och den medåtalade mannen till det grova jaktbrottet.

Inte heller sammantaget är bevisningen, enligt tingsrätten, sådan att de ska dömas för de åtalade brotten.

Läs domen här

Utvalda

AVSLÖJAR: Pengaregn över Veronica Palm (S) – fick nästan tre miljoner från staten

 

När Veronica Palm lämnade riksdagen i oktober 2015 såg hennes framtidsutsikter lysande ut: med en utbildning i ett bristyrke skulle hon få ett nytt jobb direkt. Men verkligheten blev annorlunda – i fem år tog hon emot riksdagens inkomstgaranti till en total kostnad för skattebetalarna på 2 865 345 kronor.

I samband med att hon lämnade Riksdagen hösten 2015 uppgav Palm följande i en intervju till Aftonbladet:

 

– Även om det kanske inte är så dramatiskt objektivt, att lämna ett uppdrag efter så lång tid, så för mig personligen är det skräckinjagande. Både riktigt, riktigt spännande och riktigt läskigt att kasta sig ut och testa sina vingar.

Det skulle inte vara komplicerat att återgå till ett mer vanligt arbetsliv eftersom Palm är utbildad barnskötare – något som hon inte hymlade med:

Men när Samnytt börjar granska Palms ekonomi visar det sig snabbt att istället för att arbeta som barnskötare tog hon ut riksdagens inkomstgaranti – i fem år.

 

Utbetalningsspecifikationer från Statens Tjänstepensionsverk som Samnytt har tagit del av visar att under 2020 fick Palm drygt 40 tusen kronor per månad – totalt 406 tusen kronor från skattebetalarna för de tio månaderna.

Läs hela artikeln på ovanstående länk
Utvalda

Socialförsäkringen har slutat fungera

Debattören: Människor går under – vad tänker ni göra åt det, politiker?

2021-03-09
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wen0P4/socialforsakringen-har-slutat-fungera

Människor går under i ett socialförsäkringssystem som inte längre fungerar. Försäkringskassans agerande som satt rättssäkerheten ur spel måste få ett slut.

I dag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift och ställer politiker mot väggen – vad vill ni med socialförsäkringen?

Under flera år har våra medlemsförbund vittnat om en allt mer restriktiv tillämpning hos Försäkringskassan – en myndighet som ska ge stöd när livet drabbar extra hårt. Resultat från vår enkätundersökning genomförd hösten 2019 bekräftar bilden av misstänksamhet, långdragna granskningar, avslag och indragningar – oavsett ersättningsform.

Så här lyder en röst ur enkäten:

”Det är precis som att de letar anledningar för att kunna neka, och hittar de inga så hittar de på – precis som när man blir mobbad.”

Bland våra 46 medlemsförbund, som rymmer medlemmar med kroniska sjukdomar samt psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar, finns otaliga exempel där människor istället för rehabilitering och nödvändigt stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning.

I stället för steg närmare arbete, tas rejäla kliv mot utanförskap med katastrofala följder för den enskilde och dennes anhöriga. Ekonomin, hälsan och livet rämnar, på grunder som man kanske inte ens förstår.

För i dag behöver Försäkringskassan inte relatera den arbetsförmåga som prövas till något mer konkret, och krav ställs på läkarintyg som vården inte kan leva upp till.

Kan vi ha det så att den som är sjuk inte kan lita på sitt intyg från vården?

Dagens socialförsäkring är rättsosäker och oförutsägbar. Den hårda prövningen i rehabiliteringskedjan får helt orimliga följder för människor som haft oturen att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning.

Det här har lett till en systemkollaps. Vi har en socialförsäkring som läcker och belastar våra andra system.

Arbetsförmedlingen har länge larmat om att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb. Unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar har blivit en ny målgrupp på socialkontoren, liksom allt fler sjukskrivna som efter avslag tvingas dit. Till priset av att alla besparingar måste ha använts för att få del av stöd. Till och med den egna bostaden kan behöva säljas.

Behovet av reformer är skriande. För varje timme, dag och månad eskalerar frustrationen. Gränsen är nådd – sedan länge.

I dag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen. Med den vill vi väcka samtal om socialförsäkringens samhällsbärande funktion, men också kräva våra politiker på svar. För någonstans har vi tappat bort vad vi egentligen ville med försäkringen. Vilken roll ska den fylla i vårt samhälle? Och inte minst – kommer vi ha en socialförsäkring kvar?

Försäkringskassans restriktiva tillämpning i kombination med dagens regelverk har på ett akut sätt allvarligt skadat förtroendet för försäkringen. Utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” har levererat väl underbyggda förslag färdiga att fatta beslut om. De skulle innebära avgörande steg i rätt riktning.

Men mer behövs också göras, exempelvis inom arbetsmarknadsområdet som påverkar försäkringen och sjuktalen. Hur kan fler få plats i arbetslivet – trots funktionsnedsättningar och hur kan ohälsa förebyggas?

Vi riktar oss till er riksdagspolitiker. Ideologiska låsningar kan inte få stå i vägen för en socialförsäkring som måste fungera när den väl behövs. Ni behöver ta de nödvändiga kliv framåt som vi alla såväl behöver. För vårt system har upphört att fungera.

Det är ni politiker ytterst ansvariga för.

Utvalda

KRÖNIKA: ”Advokatsamfundet daltar med gangsteradvokaterna”

Publicerad: 2021-01-28
https://www.dagensjuridik.se/kronikor/advokatsamfundet-maste-vara-tuffare-mot/

KRÖNIKA – av Dana Pourkomeylian, biträdande jurist på Vernia advokatbyrå, ledarskribent samt ambassadör för organisationen GAPF – glöm aldrig Pela och Fadime.

Under de senaste åren har flera fall där advokater brutit mot häktningsrestriktioner till förmån för sina klienter uppmärksammats i media. I många av fallen har advokaterna i fråga anmälts av åklagarmyndigheten, och tonen mellan åklagare och advokater har till följd av detta hårdnat mellan lägren. Åklagaren som å sin sida menar att advokater som försöker – och lyckas med att – kringgå lagstadgade restriktioner försvårar och i vissa fall helt underminerar utredningen, och advokaten som menar att åtgärden i fråga varit för att tillgodose klientens behov och inte inneburit att utredningen undergrävs.

Advokatsamfundet har en unik position i samhället, då det i lag getts privilegiet att granska sin egen verksamhet och förordna påföljder mot den som bryter mot god advokatsed eller lagen i övrigt. Då en av samfundets hårdast hållna principer är den om jävsöverträdelser kan upplägget ses som något egendomligt i milda ordalag och hycklande i hårda. Ändock är det såväl den lagstiftande makten som Advokatsamfundets uppfattning att systemet är det bästa för att säkerställa att rätten till ett fullgott försvar efterlevs och erbjuds den enskilde. Det centrala för denna uppfattning är då givetvis att systemet upprätthåller sin legitimitet genom att ge kännbara påföljder till den mindre skara advokater som genom sina handlingar bryter mot rådande regelverk.

En central del av samhällsdebatten har under denna mandatperiod kretsat kring den organiserade brottsligheten och hur den ska stävjas. Och med goda skäl. Alltför många liv har krävts, däribland från medborgare som befunnit sig vid fel plats vid fel tillfälle. Det är av allas intresse, inkluderat advokater, att dessa brott blir tillfredsställt utredda. Om inte annat står det i samfundets etiska regler att en advokat inte får medverka till lagöverträdelser. Att en advokat själv då tar till åtgärder som innebär just en reell lagöverträdelse måste då ses som särskilt allvarligt av samfundet, inte bara för att saken innebär skada för rättssamhället och dess kedja – men för advokatsamfundet och advokatyrket.

När Advokatsamfundet inte utesluter medlemmar som uppenbarligen förmedlat information till häktade klienter med restriktioner, smugglar in brev till häktade utan att de först går via åklagare, läcker ut hemlig information och kontaktar vittnen för att skapa alibin skapas en fri marknad för dessa advokater att – utan kännbara konsekvenser – erbjuda brottsåtalade klienter ”privilegier” som inte finns i resterande advokatkårs verktygslåda. Det skapar en otillbörlig konkurrens mellan advokater, en misstro från det allmänna mot samfundet i allmänhet och advokatyrket i synnerhet. Det blir ett indirekt straff för den stora skaran advokater som sköter sin verksamhet ytterst föredömligt.

Då samfundet lagt nästan 100 år på att tvätta bort bilden av ”skurkadvokaten” ter det sig näst intill självskadande att denna lilla skara som bevisligen bryter mot rättskedjans uppsatta regelverk tillåts att vara kvar. Också är det blint inför det faktum att Advokatsamfundets privilegium att själva granska sin egen verksamhet inte är självklar, och kan tas bort om lagstiftaren – den allmänna opinionen – inte anser att samfundet är kapabelt att fullgöra sin självrannsakande uppgift eller på ett förtjänstfullt sätt kan motivera sina bedömningar. Inte minst skillnaden i sina bedömningar, där att skriva testamenten där man själv berörs, ha orimligt långa dröjsmål med att inkomma med yttrande eller fakturera företag istället för enskild givit varning med straffavgift om 15 000 – 30 000 kronor, medans advokater som äventyrar rättskedjan i grova brottmål med risk för rättsskipningen och samfundets legitimitet givits mellan 10 0000 – 50 000 kronor.

Advokatsamfundet behöver ta ett hårdare grepp om de få advokater som missbrukar titeln, inte bara för rättssamhällets skull, men för samfundets egen och för alla yrkesverksamma advokater som sköter sitt ämbete. Milda konsekvenser för de som inte sköter sig innebär hårda konsekvenser för de som gör det. Detta måste advokatsamfundets disciplinnämnd inse.

Utvalda

Farmor hade sprängdeg i BH:n vid husrannsakan – får fängelse

Publicerad: 2021-03-05
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/farmor-hade-sprangdeg-i-bhn-vid-husrannsakan-far-fangelse/

Vid en husrannsakan hittade Polisen sprängdeg i BH:n på en 18-årings farmor.
Nu döms hon, och en annan nära släkting till 18-åringen, till fängelse för bland annat medhjälp till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det var efter att Polisen gjort ett ingripande mot en 18-åring som man beslutade att genomföra en husrannsakan hemma hos honom. I bostaden bodde, förutom 18-åringen, även hans mamma, faster och farmor.

Under husrannsakan i lägenheten hittade Polisen, i ett ventilationsutrymme, en väska med två halvautomatiska pistoler, en helautomatisk kulsprutepistol med ammunition och knappt 300 gram cannabis.
I ett annat rum, som tillhörde farmorn till 18-åringen, hittades dessutom dynamitsprängmedel, fyra elsprängkapslar och drygt fem gram cannabis. Sprängmedlet förvarade farmodern delvis i sin BH och i sina fickor.

18-åringen, och de tre släktingarna kom senare att åtalas för olika brott kopplade till beslaget och nu har tingsrätten, i en deldom, dömt två av de åtalade släktingarna till fängelse. Domen mot 18-åringen och ytterligare en åtalad kommer att meddelas senare.

Narkotikan har förekommit i kriminellt sammanhang

Södertörns tingsrätt konstaterar i domen att 18-åringens mamma ”med uppsåt främjat annan persons alternativt andra personers grova vapenbrott genom att gömma undan vapnen när hon fick kännedom om att polisen var på väg till lägenheten”. Tingsrätten slår också fast att hon gömt cannabis i ventilationsutrymmet i lägenheten när Polisen var påväg.

Domstolen konstaterar i domen att mamman agerat i egenskap av just mor till 18-åringen och att detta aktualiserat frågan om hennes handlande har framstått som försvarligt och ursäktligt. Enligt tingsrätten var det dock enbart en tillfällighet att den undangömda narkotikan hittades, vilket innebar att risken var ”överhängande” för att de inte skulle upptäckas. Dessutom har narkotikan förekommit i kriminellt sammanhang – tillsammans med farliga skjutvapen.

Trots att det rört sig om hennes son och varit ett ögonblicksbeslut anser domstolen att mamman ska dömas för skyddande av brottsling till fängelse i ett år och fyra månader.

Farmodern får sex månaders fängelse

Fastern, vars fingeravtryck hittats på kulsprutepistolen, frias dock från åtalet om grovt vapenbrott. Enligt tingsrätten är fingeravtrycken ”synnerligen besvärande” för henne, men eftersom det i övrigt saknas stödbevisning till grund för att hon har haft något med vapnet att göra frias hon. Det kan, enligt tingsrätten, inte uteslutas att det rört sig om en så kallad ”tillfällig befattning” med vapnet.

Farmodern, som erkänt att hon plockat på sig sprängdegen och narkotikan – men hävdat att hon inte visste vad det var, döms däremot för ringa narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tingsrätten konstaterar att hon ”främjat annans grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor”. Mot bakgrund av att det inte gått att fastställa att hennes ”vetskap och uppsåt innefattat sprängämnets farlighet och dess förekomst i ett kriminellt sammanhang” bedöms hennes gärning dock som medhjälp till brott av normalgraden.

Hon döms därför till sex månaders fängelse.

Läs domstolsprotokollet:

Utvalda

HD dömer tidigare lagman för tjänstefel

Publicerad: 2021-03-04
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/hd-domer-tidigare-lagman-for-tjanstefel/

En tidigare lagman vid en tingsrätt döms även i Högsta domstolen för tjänstefel.
Bakgrunden är att tre tvistemål, som handlades vid tingsrätten, hade blivit liggande i flera år – utan att avgöras.

Den tidigare lagmannen åtalades för tjänstefel mot bakgrund av att han inte vidtagit de åtgärder som var påkallade i syfte att avgöra tre tvistemål inom skälig tid. Samtidigt åtalades även den rådman som ansvarat för ärendena för tjänstefel.

Bakgrunden var att Justitieombudsmannen, JO, under 2018 inspekterat tingsrätten och uppmärksammat bristerna i handläggningen av de aktuella ärendena. Ett förtalsmål hade exempelvis blivit liggande utan åtgärd i nästan åtta år och ett krav mot en ledamot i styrelsen i en samfällighetsförening hade inte åtgärdats på över sex år.

Hovrätten dömde både lagmannen och rådmannen för tjänstefel 40 respektive 80 dagsböter. Lagmannen överklagade dock domen till Högsta domstolen, som nu har prövat frågan om ”vilket ansvar och möjligheter som en domstolschef har för att utöva erforderlig tillsyn över handläggningen av enskilda mål vid domstolen”.

Borde insett hur situationen såg ut

Högsta domstolen konstaterar i domen att det står klart att lagmannen varit väl insatt i de skyldigheter och befogenheter han haft som lagman. När de aktuella målen återkom på listor över gamla mål – utan att godtagbara förklaringar lämnats till tidsutdräkten – borde han därför, enligt HD, ”ha insett att förhållandena var sådana att han hade en skyldighet att agera”.

Enligt Högsta domstolen påverkas inte den bedömningen av att rådmannen, som var erfaren, inte självmant bad om hjälp. Inte heller påverkas bedömningen av att lagmannen ”fått intrycket att det pågick viss handläggning i målen”.

Att de aktuella målen handlagts så långsamt har, enligt HD, inneburit ”ett väsentligt åsidosättande av den för rättssäkerheten och förtroendet för domstolarna viktiga principen att rättegångar ska genomföras inom skälig tid”. Att bevaka upprätthållandet av den principen var en viktig uppgift i lagmannens roll som domstolschef och det är, enligt HD, ”tydligt att han genom att agera hade kunnat komma till rätta med situationen”.

Döms för tjänstefel även i HD

Enligt Högsta domstolen gör detta att lagmannens underlåtenhet inte kan ses som ringa och han ska därför dömas för tjänstefel.

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom på 40 dagsböter, men anser att lagmannen, mot bakgrund av det höga bötesbeloppet samt att han fick betala delar av försvararkostnaden i hovrätten, ska slippa betala för sin försvarare i Högsta domstolen.

Med hänsyn till det höga bötesbelopp som OL döms att betala och den
återbetalningsskyldighet som han ålades för del av försvararkostnaden i
hovrätten bör kostnaden för försvaret i Högsta domstolen stanna på staten.

Ladda ner protokollet här 

Utvalda

Vibeke Krag och Fredrik Reinfeldt till Heimstadens styrelse

Publicerad: 2021-03-08
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vibeke-krag-och-fredrik-reinfeldt-till-heimstadens-styrelse/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210308

Heimstaden får två nya styrelseledamöter. Styrelseproffset Vibeke Krag och Moderaternas tidigare partiledare Fredrik Reinfeldt tar varsin plats i styrelsen.

Heimstaden, majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad, med en bostadsportfölj värderad till cirka 170 miljarder kronor, får två nya styrelseledamöter: Vibeke Krag och Fredrik Reinfeldt.

– Fredrik Reinfeldt har en imponerande politisk karriär bakom sig och har efter tiden som Sveriges statsminister fortsatt vara en stark röst i frågor kring hållbarhet och samhällsutveckling. Reinfeldt kommer kunna bidra med mycket för att Heimstadens vision om omtänksamma boenden och höga ambitioner om ett hållbarare samhälle ska bli verklighet, säger styrelseordförande Ivar Tollefsen.

– Vibeke Krag bidrar med betydelsefull finansiell och ledarskapsmässig erfarenhet från sin tid i starka industribolag. Givet sin bakgrund besitter Vibeke värdefull kunskap om Danmark, som värdemässigt är Heimstadens största marknad. Jag ser mycket fram emot att jobba sida vid sida med de båda i Heimstaden, fortsätter han.

Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt ledde under 12 år Nya Moderaterna och under två mandatperioder tjänstgjorde som Sveriges statsminister. Efter att ha dragit sig tillbaka från politiken 2015 har Reinfeldt bland annat haft uppdrag som styrelseordförande för Extractive Industries Transparency Initiative samt som rådgivare åt Bank of America Merrill Lynch. Reinfeldts nuvarande uppdrag är som styrelseordförande för Centrum för AMP och som rådgivare för Nordic Capital. 

– Heimstadens starka tillväxt kombinerat med bolagets tydliga värderingar om Care, Dare och Share gör det här till en unik möjlighet att positivt påverka Sveriges och Europas fortsatta utveckling för hållbara bostäder. Med sitt livslånga ägarperspektiv på fastigheter och hängivenhet till social hållbarhet är det med stora förväntningar och entusiasm som jag kommer engagera mig i bolagets framtida utveckling, säger Fredrik Reinfeldt.

Krag

Vibeke Krag är ett styrelseproffs med erfarenhet av vd- och styrelseuppdrag i stora bolag inom finans, försäkring och energi, såsom Codan A/S, Gjensidige Forsikring ASA, Nykredit A/S och det danska konkurrensverket.

– Jag ser mycket fram emot att ansluta till styrelsen. Heimstaden förvaltar bostäder för över 250 000 människor i sju länder, vilket är ett stort ansvar. Med ambitioner om att växa ännu mera är Heimstaden förmodligen det mest spännande bostadsfastighetsbolaget i Europa, säger Vibeke Krag.

Den nya styrelsen

Efter årsstämman den 8 april 2021 kommer Heimstadens styrelse bestå av Ivar Tollefsen (ordförande), John Giverholt, Fredrik Reinfeldt och Vibeke Krag. De nya styrelseledamöterna kommer ersätta Patrik Hall och Magnus Nordholm, som kommer vara kvar i Heimstaden som vd respektive vice vd.

– Den nya styrelsen, tillsammans med vår bolagsledning, ger oss goda förutsättningar att uppnå Heimstadens ambitiösa målsättning att erbjuda omtänksamma boenden i sju europeiska länder, säger Ivar Tollefsen.

Utvalda

Förslaget: Privatpersoner ska tvingas lagra uppgifter åt Polisen

Publicerad: 2021-03-03
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/forslaget-privatpersoner-ska-tvingas-lagra-uppgifter-at-polisen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210306

Regeringen vill att polis och åklagare ska kunna förelägga enskilda personer att lagra elektroniska uppgifter som behövs i en brottsutredning – i upp till 180 dagar om särskilda skäl föreligger.
Förslaget var ute på remiss redan 2013, och fick i vissa delar skarp kritik, men det var först före jul som regeringen beslutade om en proposition.
Nu ska förslaget beredas i justitieutskottet och lagen föreslås träda i kraft redan i slutet av maj.

Regeringen lade strax före jul fram ett förslag om att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet – och dess tilläggsprotokoll. I den proposition som lades fram föreslogs även ett antal förslag på lagändringar som enligt regeringen behövs för ett tillträde till konventionen.

Av propositionen framgår att förslagen bland annat innebär att ”den som innehar en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning ska kunna föreläggas att bevara uppgiften”.

Kan tvingas att bevara elektroniska uppgifter

Enligt propositionen kan privatpersoner tvingas att bevara uppgiften i upp till 90 dagar, med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Ett sådant föreläggande ska dock inte få riktas mot den som kan misstänkas för brottet eller mot någon närstående. Beslutet om föreläggande ska enligt propositionen få fattas av undersökningsledare eller åklagare och dessa kan belägga personen i fråga med tystnadsplikt om att åtgärden har vidtagits.

Om någon aktivt skulle radera en uppgift i strid med ett förläggande som riktats mot denna anser regeringen att den bestämmelse i brottsbalken som reglerar ”överträdelse av myndigheters bud” är tillämplig. Det kan då handla om böter alternativt fängelse i upp till ett år.

Fick skarp kritik från flera tunga remissinstanser

Redan 2011 gav regeringen en utredare i uppdrag att lämna förslag på de lagändringar som skulle krävas för att Sverige skulle kunna tillträda konventionen och tilläggsprotokollet. När förslagen som lämnades av utredaren gick ut på remiss möttes de av skarp kritik från vissa håll.

Bahnhof, Post- och telestyrelsen, Internetstiftelsen och Advokatsamfundet avstyrkte exempelvis förslaget helt eller delvis.
Advokatsamfundet var skarpt kritiskt till förslaget, men även Datainspektionen (IMY), Justitiekanslern, Post- och telestyrelsen, JO och Internetstiftelsen hade synpunkter avseende ”balansen mellan en effektiv brottsbekämpning och skyddet av enskildas integritet”. Vissa remissinstanser invände också mot att förslaget riskerar att åsidosätta principen om förbud mot självinkriminering.

De brottsbekämpande myndigheterna var dock positivt inställda till förslaget och i regeringens proposition går att läsa att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i sina remissvar ”understryker att möjligheten till föreläggande om bevarande är ett efterlängtat verktyg som länge efterfrågats inom brottsbekämpningen”.

Lagrådet lämnade också förslaget utan anmärkning.

Regeringen av annan åsikt – lagen ska införas i maj

Regeringen anser, till skillnad från vissa remissinstanser, att utredningens förslag om föreläggande om bevarande är ”välmotiverat ” och ”väl avvägt med hänsyn till behovet av åtgärden, åtgärdens effektivitet och de integritetsaspekter som gör sig gällande”.

Därför har man nu alltså gått fram med propositionen, som nu är under beredning i justitieutskottet och föreslås träda i kraft den 1 maj i år.

Utvalda

Swebbnyheter 3 mars 2021

Sverige hamnar på sjätte plats vad gäller våldtäkter och konkurrerar
därmed om topplaceringen med länder som till exempel Sydafrika och
Botzwana. Undersökningen är gjord 2015 av World Population Review.
samnytt.se/sverige-i-valdtaktstopp-i-varlden-sjatte-varsta-landet-for-kvinnor/


En professor verksam i New York varnar nu för att mänsklighetens
reproduktion är i fara. Om trenden håller i sig varnar Professor Swan
för att den gradvis sjunkande spermieproduktionen hos män kommer
att vara nere på noll år 2045.
SEKO meddelar att våldet samt hoten mot deras medlemmar ökar. Så många
som hälften av landets tågvärdar meddelar att de dagligen utsätts för
hot och trakasserier.
seko.se


Swebbtv har i återkommande rapporterat om de miljöfarliga
vindkraftverkens tillkortakommande. Nu har även tidningen Forbes
uppmärksammat omdaningen av elnätet i Sverige där miljöpartiet
drivit på att stänga en stor del av Sveriges kärnkraftsreaktorer trots
att de fungerar minst 20 år till. Skribenten menar att Sverige ger efter
för dumhet och menar vidare att detta kommer att leda till import av kol
och oljeeldad energi och höga priser. Detta trots Sverige tidigare har
visat, att det går att ha en miljövänligt stabil och fossilfri
energiproduktion med hjälp av säker kärnkraft menar skribenten James
Conca, som kritiserar Sveriges regering och miljöpartiet för att vara
korkade och menar att de borde ta lärdom av vad som hände i Texas.
samnytt.se/sverige-hanas-av-forbes-ger-efter-for-dumhet/


Livsmedelshandlarna i Sverige har på senare år blivit allt mer utsatta
för omfattande problem med stölder och personalen drabbas allt mer av
misshandel, hot och skadegörelse och t.o.m. våldtäktsförsök. Trots
polisanmälningar så släpps gärningsmännen samma dag och
polisutredningarna läggs ner. Situationen är så allvarlig så nu har
föreningen gått samman för att skapa en strategi för att polisärendena
inte skall läggas ner.


samnytt.se/livsmedelshandlarna-soker-losningar-nar-staten-sviker/
Sigtuna internatskola drabbades av en omfattande brand under måndagen i
skolans aula.
I samband med branden hittades en ung man avliden i närheten, han är
misstänkt mördad. Det är oklart om dessa två händelser är kopplade till
varandra. Händelsen utreds som mordbrand.


Vänsteraktivisten Terry Lövkvist döms för vandalisering av den
oersättliga tavlan ”Karl XII:s likfärd” i Nationalmuseum i december
2019. Han har tidigare arbetat med medieproduktion åt SVT i ett bolag
som ägs av Filip Hammar och Fredrik Wilkingsson som lanserat bandy som
integrationsmetod för somalier i Dalarna.


Tidningen Nya Tider som bevakade rättegången skriver att han uppgav till
rätten att han var berusad och ville göra något ”väldigt roligt” genom
att klistra fast en dekal från AFA, ”It’s ok to kill nazis” på
tavelramen. Tidigare har han dömts för att ha kört en skåpbil
narkotikapåverkad.
nyatider.nu/vansterextremist-doms-for-vandalisering-av-karl-xii-tavla-anstalld-av-filip-och-fredrik-for-svt-produktion/


Tidigare president Nicolas Sarkozy har nu dömts till 3 års fängelse för
korruption. Han ska ha mutat en domare för att få insiderinformation om
ett annat fall där han själv ska ha tagit emot pengar från Muammar
Gaddafi i Libyen, som skall tas upp senare i mars. Det rapporterar
Samnytt.
samnytt.se/nicolas-sarkozy-doms-for-korruption-till-tre-ars-fangelse/

Den första mars började en ny lag om tillträdesförbud till butik att
gälla. Den ger handlare rätten att porta snattare och personer som
trakasserar andra i butiken.


Rättegången i vargmålet mot Karl Hedin är inne på sin andra vecka.
Vi får en kommentar från Karl Hedin direkt från Västmanlands Tingsrätt.
Han berättar att åklagarens huvudvittne under ed redan har tagit tillbaka sina påståenden mot Karl Hedin. Karl förklarar också att åklagaren bygger sin argumentation inte på vad han skulle ha gjort utan på vilka åsikter Karl Hedin har om varg.


Trots åratal av utredningar har det inte presenterats någon dödad varg. Du hittar våra program om det politiskt motiverade vargmålet genom att söka på vår hemsida.

Utvalda

Uttalande till Märta Stenevi, MP, samt Mollgan, S

2021-03-05

Till Märta Stenevi, MP, samt Mollgan, S

Igår i Rapport den 4 mars så kommenterade du Jimmie Åkessons uttalande så här :

” Jag tycker att det är otroligt sorgligt och förkastligt att i det här läget försöka plocka politiska poänger på sju personer som har blivit attackerade och som ligger på sjukhus och jag kommer att avstå att kommentera det i övrigt”.

För det första så har inte Jimmie Åkesson försökt att plocka politiska poänger på dom sju som ligger på sjukhus. Han sade bara sanningen.

Det är faktiskt just eran asylpolitik som är skuld till att sju av dina landsmän med nöd och näppe klarade sig undan med livet i behåll när eran importerade primitiva afghan gick till anfall. Din kommentar till detta är alltså att det är Jimmie Åkessons kommentar som är sorglig. Att den här varelsen befinner sig i Sverige och gör på detta sättet är tydligen inte ett dugg sorgligt.

Du avslutar din intervju med att du kommer att avstå att kommentera det i övrigt. Häpnadsväckande hur lätt du gör det för dig och ditt parti måste jag säga.

Och så otroligt fegt och simpelt.

Den här primitiva afghanen befinner sig i Sverige p g a av er s k gymnasielag som möjliggjort för tusentals liknande varelser att hänga kvar i Sverige och som tack för detta så har en hel del av dessa  ställt till med allt från mord, våldtäkter, rån, misshandel, knarklangning och annan kriminell verksamhet och du har mage att säga att du kommer att avstå att kommentera för övrigt. Jag vet inte om det stämmer men jag har läst att afghanen ifråga var analfabet så jag undrar hur han kunde sköta sina gymnasiala studier. Har kraven nu sänkts så lågt att afghanska analfabeter numera kan ta studenten i Sverige? Fast när man betänker vilka ministrar vi har och då tänker jag i första hand på Morgan Johansson så är det kanske på det viset.

Jo, du skall kommentera det ni ställt till med. Du skall kommentera och inte bara det. Hade det varit lite moral och skam i dig och ditt parti så skulle du och den andra fjanten som är språkrör söka upp var och en av dom sju som knivhöggs och be dom om ursäkt.

Ni borde också ersätta dom ekonomiskt för det lidande som ni med er politik som möjliggör att mer eller mindre afghanska vildar går löst på våra gator och torg åsamkat dom.

Det som dessa sju personer råkat ut för behöver du knappast befara att utsättas för eftersom du troligtvis när du är ute och rör på dig har minst två livvakter från SÄPO med dig. Din verklighet och vardag är skyddad men vi andra som inte kan ringa SÄPO och be dom skicka livvakter och bil när vi ska någonstans vi lever i den verklighet som innebär att vi var som helst när som helst kan få en kniv i halsen bakifrån av en av era importerade vettvillingar. Det är det Sverige ni har skapat med er politik. Hur många svenskar till skall få uppleva det som dom sju i Vetlanda varit med om innan ni sätter stopp för importen?

Eftersom du liksom jag bor i Malmö så kan du väl höra av dig när du är i stan. Det hade nämligen varit trevligt att få säga några sanningens ord till dig personligen så slå en signal så kan du och dina båda SÄPO- iter komma hem hit. Det är i så fall andra gången som jag har SÄPO – iter i huset. Dom förra som var här var mycket trevliga och vi hade en lång samvaro här.

Snygga glasögon du hade på dig i rapport igår. Säkerligen nyinköpta och dyra. Men priser är väl för dig med din ministerlön på ca 150 000 kr i månaden inget du behöver fundera över numera.

Jag tänkte köpa hem något gott till kaffet när ni kommer men med tanke på din lön kontra min pension så kan du ta mig f – n handla det själv!

Välkommen!

Sandor Herold, invandrare av den tamare sorten

Utvalda

Högsta Domstolen dömer tidigare lagman för tjänstefel

Publicerad: 2021-03-04
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/straffratt/hd-domer-tidigare-lagman-for-tjanstefel/

En tidigare lagman vid en tingsrätt döms även i Högsta domstolen för tjänstefel.
Bakgrunden är att tre tvistemål, som handlades vid tingsrätten, hade blivit liggande i flera år – utan att avgöras.

Den tidigare lagmannen åtalades för tjänstefel mot bakgrund av att han inte vidtagit de åtgärder som var påkallade i syfte att avgöra tre tvistemål inom skälig tid. Samtidigt åtalades även den rådman som ansvarat för ärendena för tjänstefel.

Bakgrunden var att Justitieombudsmannen, JO, under 2018 inspekterat tingsrätten och uppmärksammat bristerna i handläggningen av de aktuella ärendena. Ett förtalsmål hade exempelvis blivit liggande utan åtgärd i nästan åtta år och ett krav mot en ledamot i styrelsen i en samfällighetsförening hade inte åtgärdats på över sex år.

Hovrätten dömde både lagmannen och rådmannen för tjänstefel 40 respektive 80 dagsböter. Lagmannen överklagade dock domen till Högsta domstolen, som nu har prövat frågan om ”vilket ansvar och möjligheter som en domstolschef har för att utöva erforderlig tillsyn över handläggningen av enskilda mål vid domstolen”.

Läs mer>>>

Här är rättegångsprotokollet i nämnda mål: 

Utvalda

Zigenarhövding som är misstänkt för penningtvätt och häleri säljer en av sina villor

1 mars 2021
Pettersson

Erland Kaldaras säljer en av sina villor på Östra Hindbyvägen i Malmö. Begärt pris 6.495.000 kronor enligt Albäcks Mäklarbyrå. En husdröm i Gullvik, fast på riktigt. Ett stort enplanshus med fantastisk källare du lätt blir förälskad i. Ombyggt 1990 och stilfullt renoverat med gedigen kvalitet rakt igenom. Öppen planlösning och stora ljusa rum med rymd. Både uppe och nere. Och ett imponerande poolområde. Ett familjehus att leva och umgås i, skriver mäklaren.


Erland Kalderas villa Foto: Albäcks Mäklarbyrå som har 23 bilder till att visa om ni är intresserade av att slå till.

Det var här polisen gjorde ett tillslag den 18 – 9 och då man efter helgen tömde villan på guld, kontanter och andra värdesaker. Alla Kalderas fina Mercedesbilar är numera försvunna, varför det går att misstänka att bilarna är beslagtagna dom också. Förutom villan som nu är till salu så äger herr Kalderas också villan intill i samma påvra stil.

Hemnet visar här ett sällsynt tillfälle där man kan se hur zigenare i Sverige bor i fattigdom och elände.

Enligt Polisen pågår utredning av nedanstående fortfarande.

TIDIGARE 2020-11-13. Zigenarhövding misstänks för penningtvätt och häleri

BROTTSLIGHET. Det var i nådens år 1512, När greve Antonius kom till Sverige, med 30 familjer som väckte stor uppmärksamhet, de var de första kända zigenarna i Sverige. De blev väl mottagna i Stockholm. Det dröjde dock inte länge innan attityden till främlingarna hårdnade. Redan 1515 berättar tänkeböckerna att ”tattarna ingalunda fick stanna inom stadens hank och stör, och detta för deras skalkhets skull”. Ordet skalk är synonymt med skälm eller skurk.

Läs mer>>>

 

Utvalda

Mutförsök mot myndighetsutövare ökar

Publicerad: 2021-02-26
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/mutforsok-mot-myndighetsutovare-okar/

Nästan hälften av alla mutbrottsmål under förra året handlade om om försök att muta myndighetspersoner, det visar Institutet Mot Mutors rapport ”Mutbrottsdomar i Sverige 2020”.
Rapporten visar även att totalsumman för mutorna ökade med 246 procent jämfört med 2019.

Totalt förkunnades 26 mutbrottsdomar under 2020 och flest domar hade kopplingar till transport- och fordonssektorn samt vård och omsorg. Trots att något färre domar meddelades under 2020 så ökade dock det sammanlagda värdet för mutorna. Under 2020 uppgick mutorna till drygt 16,6 miljoner kronor, jämfört med knappt 4,9 miljoner kronor år 2019.

– Inom transport och fordon fortsätter trenden från tidigare år där personer försökt muta provledare eller förarprövare för att bli godkänd. Det är en av de situationer som vi ser ökat under 2020, nämligen att försöka påverka personer som utövar myndighet. Det riskerar att skada allmänhetens förtroende för det offentliga, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare för Institutet mot mutor i ett pressmeddelande.

I majoriteten av fallen handlade det om mutor i form av pengar, och 48 procent av målen som avgjordes i domstol under 2020 rörde myndighetsutövning.

Utvalda

Vill S importera polarisering?

Socialdemokraterna ser ett tillfälle i den politiska situationen i USA att ytterligare gå till angrepp mot Sverigedemokraterna och framställa dem som odemokratiska.

Vi har de senaste veckorna sett prov på detta när ledande politiker inom S starkt markerat mot SD. En artikel i Aftonbladet rapporterade att detta är en del av en medveten strategi då man anser att denna typ av offensiva strategi var en framgång i valet 2018.

En källa till Aftonbladet hävdar att efter händelsen vid parlamentet i USA inleddes interna diskussioner inom S om att koppla samman händelsen med det politiska läget i Sverige: ”..nu finns det en möjlighet att visa att Sverigedemokraterna inte är som alla andra”.

Det finns flera paralleller att dra mellan den politiska situationen i USA och den i Sverige. Tidigare president Donald Trump skrällde i valet 2016 med ett budskap om att stå upp för folkets intressen istället för en korrupt politikerklass i Washington DC. SD:s framfart har grundats på liknande tankegångar om att sätta svenska folkets intressen framför ett korrupt politiskt etablissemang med fjärran lojaliteter. Bevisligen kan en betydande andel människor känna igen sig i och ge sitt stöd till populistiska budskap som dessa. Detta till trots de många kontroverser som kantat dessa rörelser.

Trumps rörelse fick ett till synes abrupt slut när han förlorade presidentvalet och senare blev ställd inför riksrätt med anklagelsen om att ha mobiliserat ett väpnat uppror den sjätte januari. Det är detta som S vill framhålla som en bekräftelse av att populism och nationalism är farligt och behöver motarbetas med olika medel.

Läs mer>>>

Utvalda

Vad våra ledare behöver göra

26 februari 2021

En potentiell politisk skandal har briserat. I centrum finns energiminister Anders Ygeman, som enligt ett avslöjande av DN bland annat ska ha använt sig av miljardbelopp avsedda för nationell elberedskap till att lösa Stockholms elproblem.

Även om det återstår att se vad som blir resultatet så kan man krasst konstatera att det här inte är Ygemans första rodeo, som man säger i Texas. Efter skandalen med Transportstyrelsens IT-system lyckades Stefan Löfven ganska elegant sparka den dåvarande inrikesministern sidledes till att bli gruppledare i Riksdagen. 2019 var han tillbaka som energi- och digitaliseringsminister.

Dan Eliasson, Sveriges kanske mest utskällda topptjänsteman, har gått från den ena myndigheten till den andra under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. När han nu till sist avpolletterades från MSB fick han ändå en mjuklandning på regeringskansliet, som ibland refereras till som en ”elefantkyrkogård”.

Att de styrande så öppet manifesterar en nästan total straff- och ansvarsfrihet för ministrar och tjänstemän, som endera totalt misslyckas med sina uppdrag eller gör seriösa övertramp, säger oss något: De är inte särskilt bekymrade om vad svenska folket tycker om saken. Åtminstone finns det tydligt saker som bekymrar dem mer.

Vi tänker oss gärna att i en modern demokrati kan medborgarna i någon mån utkräva ansvar genom röstsedeln. Men tydligen vägde andra faktorer än rädsla för att bli bortröstad tyngre för Stefan Löfven när han valde att ta tillbaka den slirande och mycket hårt kritiserade Anders Ygeman till landets högsta ledning igen. Det går inte att vara så välvillig att man tänker sig att det beror på att Ygeman besitter en så unik förmåga eller kompetens. Det faktum att han ett år senare nu hotas av nya KU-anmälningar och anklagas för korruption och ministerstyre motsäger den bilden.

Läs mer>>>

Utvalda

Svar till Sofia Jarl och Karin Hedberg, centerkvinnorna om kvinnlig könsstympning.

2021-02-27
Olle Ljungbeck
I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjuden och har sedan länge varit det.
Trots detta pratar ni endast om problemen/tortyren. Vem om inte ni politiker skall göra något åt dessa kulturella avarter.
I stället för att prata om sådant ni ändå inte gör något åt borde ni stödja Åkesson och inte som nu gå till storms mot honom när han talar sanning och visar på reella ”kulturella” skillnader. Ni och de övriga pk-partierna kritiserar honom när han säger sanningen. Ja just sanningen. Det går inte att motsäga för då ljuger ni.
Varför skall vi inte tala klartext i de här sammanhangen? Ingen kan väl förneka att vissa migranter från kulturer där islam är statsreligion är och blir en kulturell  belastning/kulturell katastrof. För Sveriges del har ju bl a nedanstående kulturyttringar medfört
fruktansvärda konsekvenser för svenska folket men givetvis också för kvinnliga emigranter. Ex. Hedersmord, klanstrukturer, könsstympning, gängvåldtäkter, förnedringsrån, ”balkongflickor”, månggifte, barnäktenskap, tvingande klädsel etc.
Ni tillhör sannolikt gruppen individer drabbade av godhetssyndromet. De som smittats av detta har också förlorat förmågan att tala sanning.

Från åklagarmyndigheten
”Du underrättas  om att din anmälan avseende en ledarkrönika som har författats av ett statsråd har överlämnats till Justitiekanslern för fortsatt handläggning.
Hälsningar
Gunnar Merkel
Utvalda

DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar Sverige

JANUARI 27, 2012

Om någon har noterat hur miljöpartisten Gustav Fridolin lanserats de sista åren av Bonnierpressen så har de kanske förstått hur Bonnier arbetar. De lobbar för sina politiska favoriter och hjälper dem att få framträda mer i TV och i andra sammanhang. Bonniers porträtterar sina favoriter på ett utstuderat positivt sätt, ger dem utbildning och stöttar dem maximalt. Samtidigt motarbetar Bonnier politiker de inte gillar. Bonnier gillar alltid politiker som försvarar mångkultur och massinvandring och motarbetar alltid politiker som värnar om det svenska Sverige.

Dagens Nyheter är på många sätt en ganska komisk tidning. Ofta raljerar tidningen över hur illa ställt det är med demokrati och yttrandefrihet i andra länder. Som den 19 december 2011 i en artikel av Linnea Johansson där hon kunde berätta att släkten Kim har haft Nordkorea i ett järngrepp i över 60 år. ”Ändå är det mycket som vi inte vet om personerna i diktatorn Kim Jong-Ils familj och närhet” skriver Linnea och berättar sedan en del mindre smickrande detaljer om släkten Kim.

Det var inte så många år sedan som en Nordkoreansk delegation besökte Sverige för att lära sig lite om Sverige. Undrar just om de gjorde ett studiebesök på Dagens Nyheter eller lärde sig något om hur en privat familj har kunnat ha svensk opinionsbildning i ett järngrepp över 60 år, längre tid än familjen Kim styrt Nordkorea.

Nordkoreanerna är nog avundsjuka på hur Bonnierkoncernen har kunna bygga upp sitt imperium, göra stora vinster och påverka hela det politiska klimatet i ett land som har ett flerpartisystem och kallar sig demokratiskt.

Bonniers kommer till Sverige

Så sent som i början av 1800-talet förbjöds judar att komma till Sverige. Det fanns tydliga direktiv om att de inte fick släppas in. Innan dess hade ett mindre antal judar kommit till Sverige, men den invandringen var inte särskilt uppskattad av någon grupp i samhället. De ville inte assimilera sig utan arbetade för att gynna sin egen folkgrupp och än idag finns det judar som är besläktade med judar som invandrade för 200 år sedan och fortfarande ser sig mer som judar än som svenskar. De arbetar också huvudsakligen för Israel, inte för Sverige, trots att deras släkt bott här i flera generationer.

När Bonniers förfader Gutkind Hirschel flyttade från Tyskland till Danmark 1801 hade det svenska samhället inget till övers för denna främmande stam. År 1806 införde vi ett förbud mot att släppa in judar i landet eftersom de fåtaliga som redan fanns här hade blivit en påfrestning som ytterst få medborgare uppskattade. Gutkund bytte namn till Gerhard Bonnier och etablerade sig som bokhandlare i Köpenhamn.

Förbudet mot invandring av judar tycks ha upphävts senare då Gerhards äldste son Adolf flyttade till Göteborg för att bilda en filial i familjeföretaget. Han öppnade ett bibliotek först i Göteborg och sedan även i Stockholm där han också startade ett förlag. Adolf fick sedan sällskap av bröderna David Felix och Albert som flyttade till Stockholm för att hjälpa till att bygga upp företaget.

På ytan såg det helt oförargligt ut. Någon invandrar och startar ett företag. Men bakom denna företagskonstellation fanns redan från början ett etniskt nätverk av askenazijudar som var lojala enbart till sin egen stam, inte till svenskarna. Fransmän, holländare eller andra vita invandrare uppgår i regel i det nya värdlandets befolkning eftersom de är så kulturellt och etniskt lika, men den judiska bakgrunden är mer avvikande. Judarna är ofta så etnocentriska att slitningar ofta uppstår när de försöker påverka värdlandets politik till sin fördel. De är judar och arbetar för judiska intressen i första hand. Deras etniska medvetenhet är större än hos något annat folk. Om andra folk visar samma medvetenhet kallas det rasism.

Bonniers är en mardröm för Sverige

Läs mer här>>>

Utvalda

”Aktivister har infiltrerat hela samhället” – när det mänskliga samtalet reduceras till politisk extremism

25 februari, 2021

https://juliacaesar.blog/2021/02/25/aktivister-har-infiltrerat-hela-samhallet-nar-det-manskliga-samtalet-reduceras-till-politisk-extremism/

Det är i det mänskliga mötet vi kan byta tankar och tala med varandra, det är där idéer och insikter kan födas. Men överallt, på alla nivåer i samhället, sitter proppar och aktivister som ser som sin uppgift att driva en egen politisk agenda och förhindra människors samtal och utbyte av tankar och idéer.

De finns på biblioteken, i Svenska kyrkan, i media, på myndigheter och institutioner. Med våra skattepengar finansierar vi deras ideologiska gerillakrig mot vanliga medborgare och mot yttrandefriheten.

Migrationsverket är bara en av många statliga och regionala myndigheter vars verksamhet präglas av aktivism.

I tre samtal under rubriken Hotspot berättar Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria, lektor vid Bibliotekshögskolan, författare till bland annat boken ”68-kyrkan” och föreläsare, om hur den extrema vänstern har infiltrerat viktiga samhällsinstitutioner med aktivism, grundad i marxistisk ideologi.

När extremvänstern, långt till vänster om socialdemokratin, insåg att arbetarklassen inte hade för avsikt att göra marxistisk revolution bytte de strategi till identitetspolitik och bytte ut arbetare som symboler för förtryck mot olika minoriteter; kvinnor, sexuella minoriteter, invandrare.

Del 1, Vänsterns långa marsch genom institutionerna, har tidigare publicerats här på bloggen. Jag återpublicerar den här tillsammans med de andra två delarna i samma serie. Om du vill förstå varför Sverige ser ut som det gör i dag är de här tre samtalen oumbärliga.

Del 1. Vänsterns långa marsch genom institutionerna

Läs även texten som finns mellan dessa videon genom att klicka på länken högst upp.

Utvalda

BITTE ASSARMO: Jimmie Åkesson sa det som allt fler tänker – det är Annika Strandhälls uttalande som är skandalöst

Redaktionen   
Bitte Assarmo

Ingenting kan få politikeradelns floskelmaskiner att gå igång så som rättframma och tydliga kommentarer om invandringens negativa konsekvenser. När Jimmie Åkesson gick ut och krävde ett stopp för den invandring som utgör en social, kulturell och ekonomisk belastning för samhället lät inte kritiken vänta på sig. Människor på flykt kan minsann inte vara en belastning, får vi höra.

Det är naturligtvis bara snicksnack, för det är klart att de kan. Inte för att det är deras mål, naturligtvis, utan för att de kommer från kulturer så väsensskilda från vår egen att de har svårt att acklimatisera sig och bli en del av vårt samhälle. Därför har Sverige under en längre tid konfronterats med många företeelser som är en enorm belastning för samhället, på många olika plan och som härrör just från invandringen. Vad ska man annars kalla hederskultur, månggifte, kvinnoförtryck, barnäktenskap, klansystem och shariapoliser? Berikande för samhället?

Det tror jag inte ens att Annie Lööf och Nyamko Sabuni tycker, om de är riktigt ärliga, trots att de båda två har tutat som mistlurar om det förfärliga i Åkessons uttalande. Så varför kan de inte bara vara ärliga och säga att Åkesson har rätt? Varför kan de inte erkänna att Sverige måste stänga gränsen för den invandring som för med sig sådana här belastningar? För dem är det viktigare att kritisera Jimmie Åkesson än att ta ansvar för Sverige. Det är för mig en gåta att folk som är så förljugna överhuvudtaget lyckats ta sig upp till toppen av ett riksdagsparti.

Det är dock Socialdemokraternas ständigt twittrande allt-i-allo Annika Strandhäll som står för det riktigt skrämmande i sammanhanget.
Läs mer>>>

Utvalda

Exakt24

 

Käre medborgare,

Som du säkert har märkt så har det svenska debattklimatet och politiken varit turbulenta slagfält under ett tag nu. Det pågår vad man skulle kunna kalla för ett ”mediakrig” och detta är också anledningen till varför jag stör Dig nu.

Exakt24 är en läsarfinansierad ny nättidning med ambition att utmana etablissemangets kolosser till medier. Till skillnad från tidigare så kallade ”alternativa medier” så ligger vårt fokus på filmformatet och tyngpunkten på reportage, analys, nyheter och debatt.

Under det dryga år som har gått sedan lanseringen av Exakt24 har våra filmer och artiklar setts över 15 miljoner gånger! Vi hoppas kunna fortsätta publicera merparten av vårt material tillgängligt för alla så att vi kan påverka den allmänna debatten och utmana etablissemanget. Men för att detta ska vara möjligt behöver vi Ditt stöd. Genom att bli prenumerant möjliggör du att vi kan fortsätta och även expandera vår verksamhet. Som tack får du också tillgång till vårt plus-material.

Bli prenumerant och på så vis en del av vårt team, så att vi tillsammans kan göra slut på etablissemangets grepp om debatten och politiken!

Stöd Exakt24

Erik Almqvist
Chefredaktör Exakt24
www.exakt24.se

PERSONLIGT. Alexander Bard: ”Systemkollaps senast 2029”


NYHETER. Dagliga nyhetssändningar från Exakt24:s studio.

GRANSKNING. ”Alla människors lika värde” styr SVT – men ingen vet vad det betyder

KORTFATTAT MED LUAI. Sossarna ett lögnaktigt parti

Utvalda

Nytryck av Corona-PLANdemin finns nu för beställning

Snart kommer de första 100 exemplaren av nytrycket av boken Corona-PLANdemin. Nu kan ni börja göra förköp och så skickar jag den an efter när jag fått försändelsen.

Boken kostar som vanligt 250 kr + porto 79 kr = 329 kr

Vill du göra större beställningar får du kontakta mig per
telefon 0726-992808 eller mejl för rätt pris av frakt.

Betalningsalternativ:
Handelsbanken, Sverige
Clearingnummer: 6801
Konto: 643 030 972

Swish 076-6788926

Paypal
yrsa.haggstrom@yahoo.com

Meddela mig sedan ditt namn o adress till
yrsa.haggstrom@protonmail.com
(krypterad mejl)

Utvalda

Ulf Bejerstrand intervjuar Lennart Fröderberg angående coronavaccinet

Den stora frågan är ju vilka experter som är dom vi bör lyssna på. Det har ju länge varit dom som är dom kända och som helst jobbar för Regeringen (Staten), men vid eftertanke så är ju inte Staten detsamma som befolkningen längre, vilket gör att frågan i sig är MER ÄN RELEVANT och speciellt just nu… VEM KAN MAN LITA PÅ?

Jag skulle vilja säga så här… lita på alla och ingen… utan ta och lägg ditt egna pussel. Själv litar jag mest på dom som har ett CV och som samtidigt känns kloka, den kombinationen känns bäst… för Staten, ja det var länge sen som det var vi, om det någonsin varit vi… Personligen så tror jag att Staten och Demokratin, det är en och samma illusion, men med olika bokstavskombinationer…

Utvalda

SD sätter ned foten: Hela budgeten måste förhandlas – ”allting eller ingenting”

22 februari 2021,

Sverigedemokraterna kräver inflytande över hela statsbudgeten för att släppa fram en ny M-ledd regering. Att göra upp om enskilda delar kommer inte att räcka, fastslår Oscar Sjöstedt, partiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Resten ligger bakom en betalvägg på Dagens Industri

Utvalda

Studieförbund? Snarare bedrägeri-bankomater

Publicerad 22 feb 2021

Så mycket som 60 procent av skattekronorna till studieförbunden fuskas bort, enligt ny forskning. Det är dags att lägga ner Folkbildningsrådet. 

På Järvafältet i Stockholm blir studieförbunden lurade på miljonbelopp genom påhittade studiecirklar med deltagare som inte finns, rapporterade TV4 i augusti. Bara Studiefrämjandet tvingades stryka nära 300 000 fejkade studietimmar efter en intern genomlysning.

Folkbildningsrådet, den ideella organisationen som av hävd finansierar förbunden med skattemedel, lovade bättring. Man tvingade studieförbunden i Järva att betala tillbaka drygt fem miljoner kronor, införde en övre gräns på 480 studietimmar per person och år, och begärde att förbunden blir bättre på att kontrollera sig själva.

”Krafttagen” är ungefär lika rigorösa som de låter. 

Läs mer>>>

Utvalda

Björn har väntat flera månader på stöd – ärendet inte ens påbörjat…

Utvalda

Staten förklarar krig mot alternativmedia

Utvalda

AVSLÖJAR: L-toppens brorson efterlyst – ska ha svindlat staten på miljarder

16 februari 2021

George Haddad, brorson till den liberale riksdagsmannen Roger Haddad, är häktad i sin frånvaro och efterlyst misstänkt för inblandning i en av de största ekobrottshärvorna på många år. Härvan beskrivs av den ansvarige åklagaren som en ”attack” mot Sverige som kostat de svenska skattebetalarna miljardbelopp. Det kan Samhällsnytt avslöja idag.
– Det här är attacker riktade mot flera länder, säger chefsåklagare Jan Tibbling till Samhällsnytt.

En omfattande skattebrottshärva, som mer än hundra bolag misstänks ingå i, utreds just nu av Ekobrottsmyndigheten. Enligt Skatteverkets beräkningar omfattar härvan, som Sveriges Television var först med att skriva om, uppemot fyra miljarder skattekronor. Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare Jan Tibbling säger att han under sina fjorton år på myndigheten aldrig sett en så pass stor ekobrottshärva. Han menar att det handlar om en ”attack” mot Sverige.

– Det är ett gammalt klassiskt brottskoncept med momskaruseller. Det finns människor som är duktiga på det här. Det är mycket logistik, man ska kunna en del saker, förfaranden och hur det ska organiseras. Och den kompetensen finns utanför Sveriges gränser, berättar han för Samhällsnytt.

– Jag vill påstå att den här brottsligheten har importerats hit. Det har inte med invandring att göra, utan det är ett brottskoncept som har importerats hit, fortsätter han.

Fick tillbaka moms från Skatteverket – som aldrig betalades in

Läs mer>>>